Wijziging Besluit rijonderricht motorrijtuigen 2009

Op 15 juli 2019 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de voorgenomen wijziging van het Besluit rijonderricht motorrijtuigen 2009 aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) aangeboden voor toetsing en advies. Het voorstel regelt vier wijzigingen van het Besluit. Deze wijzigingen hebben betrekking op de mogelijkheden voor rijinstructeurs om hun bevoegdheid (opnieuw) te behalen of te behouden. Hierbij gaat het onder andere om het verminderen van het aantal verplicht voorgeschreven praktijkbegeleidingen in het kader van de bijscholing en het meer praktijkgericht maken van het herintrederstraject.

 

ATR constateert dat nut en noodzaak van het voorstel zijn onderbouwd. Het college ziet één mogelijkheid voor een minder belastende uitwerking van de bepalingen uit het Besluit. Dit betreft het niet langer bij kandidaat rijinstructeurs opvragen van een bewijs van vooropleiding. Het IBKI kan de mogelijkheid worden geboden om deze gegevens zelf in te zien of te bevragen via het Diplomaregister. Verder adviseert ATR om ook na de internetconsultatie voldoende duidelijkheid te bieden over de inwerkingtredingsdatum van de nieuwe bepalingen. Deze datum is mede bepalend voor het realiseren van de doelen en voor de werkbaarheid van de regelgeving voor bedrijven.

 

Het college constateert dat de regeldrukeffecten analyse op één punt nog niet volledig is. Het adviseert de analyse in de nota van toelichting compleet te maken.

 

ATR-advies aan de minister van IenW – Wijziging Besluit rijonderricht motorrijtuigen 2009