Wijziging Besluit slotallocatie

Op 25 april 2018 heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een voorstel tot wijziging van het Besluit slotallocatie voorgelegd aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voor toetsing. Het wijzigingsvoorstel bepaalt dat luchthaven Schiphol de eindverantwoordelijke partij wordt voor de vaststelling van de capaciteitsdeclaratie op de luchthaven Schiphol. Het wijzigingsvoorstel is een antwoord op de situatie in de afgelopen jaren waarbij de partijen op Schiphol (luchthavenexploitant, luchtverkeersleiding en luchtvaarmaatschappijen) er niet meer in slaagden om in gezamenlijkheid een capaciteitsdeclaratie vast te stellen.

Verder omvat het wijzigingsvoorstel de verplichting voor Schiphol om periodiek een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar de beschikbare capaciteit op de luchthaven Schiphol. Dit onderzoek dient als basis voor de capaciteitsdeclaratie. Voor de overige gecoördineerde luchthavens (Eindhoven en Rotterdam) regelt het voorstel dat het verplicht is om een dergelijk onderzoek uit te voeren op verzoek van de minister. Tevens krijgt de minister van IenW de mogelijkheid om aan de exploitant van een gecoördineerde luchthaven een bindende aanwijzing te geven, indien een situatie dreigt te ontstaan waarbij de capaciteitsdeclaratie niet voldoet aan eisen van de Europese slotverordening.

ATR constateert dat nut en noodzaak van het voorstel voldoende zijn onderbouwd. Het college adviseert in de toelichting aandacht te besteden aan de overwogen alternatieven en waarom niet voor deze alternatieven is gekozen.

Verder merkt ATR op dat de positie van de luchtvaartmaatschappijen en de luchtverkeersleiding bij de vaststelling van de capaciteitsdeclaratie wijzigt. De toelichting besteed echter geen expliciete aandacht aan de gevolgen van deze wijziging voor de partijen. Het college adviseert hier in de toelichting alsnog op in te gaan.

Tot slot constateert ATR dat de regeldrukeffecten correct in beeld zijn gebracht.

 

Brief ATR over de voorgestelde wijziging van het Besluit slotallocatie.

Consultatieversie van de voorgestelde wijziging van het Besluit slotallocatie.