Wijziging besluit Suwi verlenging van de registratieduur doelgroepregister arbeidsbeperkten

Arbeidsbeperkten die ingeschreven staan in het doelgroepregister en werkzaamheden in dienst van werkgevers verrichten tellen mee voor de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Ook komen zij (en hun werkgevers) voor twee andere voordelen in aanmerking, de zogeheten no-riskpolis (UWV-ziekengeld bij uitval wegens ziekte) en het loonkostenvoordeel (LKV, een financiële tegemoetkoming). Uitgangspunt van de regeling is dat arbeidsbeperkten niet meer meetellen en de twee andere financiële voordelen komen te vervallen zodra de werknemer niet meer in het doelgroepregister ingeschreven staat. De wijziging van van het Besluit SUWI regelt dat arbeidsbeperkten die niet langer aan de inhoudelijke criteria voldoen in het vervolg in het register opgenomen blijven tot de dag waarop zij de AOW-leeftijd bereiken of – indien eerder – de dag van overlijden. Het doel is meer arbeidsbeperkten aan het werk te krijgen en om hen ook aan het werk te houden.

ATR laat in een brief aan de Staatssecretaris van SZW weten dat nut en noodzaak van de wijzigingen toereikend zijn onderbouwd. Er zijn geen minder belastende alternatieven. De regeling is voor werknemers en werkgevers werkbaar. De beschrijving van de gevolgen voor de regeldruk is volledig. Daarom adviseert ATR van het perspectief van regeldruk om het besluit vast te stellen.

ATR advies  aan de Staatssecretaris van SZW – Wijziging Besluit Suwi verlenging inschrijvingsduur doelgroepenregister