Wijziging Besluit Tijdelijke wet Groningen

In de Tijdelijke wet Groningen (hierna: wet) is de publiekrechtelijke aanpak om de gevolgen van de bodembeweging door gaswinning uit het Groningerveld en de gasopslag bij Norg tegen te gaan vastgelegd. In de wet zijn grondslagen opgenomen om de maatregelen nader uit te werken per algemene maatregel van bestuur. Dit besluit stelt nadere regels ten behoeve van de uitvoering van de wet. Vanuit het perspectief van regeldruk is de mogelijkheid tot opname op verzoek van belang. De procedure omtrent opname op verzoek is op de website van de NCG omschreven. Daar is ook het formulier te vinden waarmee een aanvraag ingediend kan worden. In het formulier moeten gegevens over het gebouw in kwestie en contactgegevens worden ingevuld.

ATR heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat laten weten dat nut en noodzaak van de maatregelen zijn onderbouwd. Het voorstel kiest daarnaast voor het minst belastende alternatief en bij het opstellen is rekening gehouden met de werkbaarheid. Het college merkt in het kader van de werkbaarheid wel op dat hier blijvend aandacht voor moet zijn. Voorliggend voorstel werkt een nieuwe procedure uit waarmee de complexiteit van het stelsel verder toeneemt. Dit gaat mogelijk ten koste van het ‘doenvermogen’ van burgers en bedrijven. De Tenslotte constateert het college dat de regeldruk is echter niet toereikend in kaart is gebracht. Het adviseert dit alsnog te doen. Het advies is om het besluit vast te stellen nadat dit alsnog is gedaan.

ATR Advies aan de Minister van EZK – Wijziging besluit tijdelijke wet Groningen