Wijziging Besluit Voertuigen in verband met het doorvoeren van verbeteringen in de aanpak van tellerfraude

Op 10 juni 2020 is de voorgenomen Wijziging van het Besluit Voertuigen in verband met het doorvoeren van verbeteringen in de aanpak van tellerfraude ATR aangeboden voor toetsing. Het voorstel regelt o.a. een verbod op de invoer, de verkoop, het in voorraad hebben en afleveren van apparaten die geschikt zijn om de teller van een motorrijtuig stil te zetten of op andere wijze te manipuleren. Verder regelt het voorstel de verplichting voor RDW-erkende bedrijven om tellerstanden van motorfietsen te registreren bij overschrijving van het kenteken en ROB-bezoeken.

Het college constateert dat nut en noodzaak van de wijzigingen zijn onderbouwd. Verder constateert ATR dat in het voorstel aandacht bestaat voor een lastenluwe uitwerking. Het voorstel vermeldt dat de RDW en diverse stakeholders betrokken zijn geweest bij het opstellen van het onderhavige besluit en dat bij de wijzigingen zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de bestaande processen van de autobranche. Het college heeft geen opmerkingen in het kader van werkbaarheid.

ATR constateert wel dat de regeldrukeffecten-analyse op een aantal punten nog onvolledig is en adviseert deze aan te vullen conform de Rijksbrede methodiek.

ATR advies aan de Minister van IenW – Besluit Voertuigen ivm doorvoeren verbeterings aanpak tellerfraude