Wijziging besluiten in verband met snelheidsverhoging, kentekenplicht en APK-plicht voor landbouwvoertuigen

Op 7 februari 2020 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een wijzigingsvoorstel aan ATR aangeboden voor toetsing en advies. Het besluit regelt inhoudelijke wijzigingen van onder andere het Besluit voertuigen, het Kentekenreglement en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. De aanpassing van deze lagere regelgeving is mede gericht op de uitwerking van de wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de bepalingen uit de Europese richtlijn betreffende de periodiek technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens. Tevens regelt het voorstel een uitzondering op de verplichte APK voor voertuigen van 50 jaar en ouder.

ATR constateert dat nut en noodzaak van de voorgenomen wijzigingen zijn onderbouwd in de toelichting. Het voorstel bepaalt dat voertuigen ouder dan 50 jaar niet langer APK-plichtig zijn. De Europese richtlijn stelt dat deze vrijstelling ook mogelijk is voor bepaalde voertuigen ouder dan 30 jaar. Zodoende implementeert Nederland de Europese bepaling strenger dan noodzakelijk. De toelichting bij het besluit motiveert deze keuze slechts kwalitatief. ATR adviseert ook een kwantitatieve analyse uit te werken van de vrijstellingsmogelijkheden en op basis daarvan een beslissing te nemen over de leeftijd waarop voertuigen niet langer APK-plichtig zijn.

Het college merkt verder op dat onduidelijkheid bestaat over de uitzondering-situatie van de APK-plicht van bepaalde landbouwvoertuigen. Het gaat bijvoorbeeld om voertuigen die hoofdzakelijk worden ingezet voor landbouw of tuinbouwactiviteiten. Niet duidelijk is op basis waarvan moet worden vastgesteld of een voertuig aan de uitzonderingssituatie voldoet. Dit zorgt voor belemmeringen in de uitvoering en de handhaving. ATR adviseert duidelijkere criteria op te nemen voor de uitzonderingssituatie.
ATR constateert dat de regeldrukeffecten bij het besluit zijn uitgewerkt conform de Rijksbrede methodiek. Wel ziet het college aanleiding voor enkele aanscherpingen. Zo adviseert het college een uitwerking op te nemen van de lastenreductie die bereikt kan worden als gevolg van het centraal ontheffingenloket. Via dit loket kunnen in de toekomst eenvoudiger ontheffingen worden aangevraagd en verleend, mede door de kentekening van landbouwvoertuigen. Ook geeft het college in overweging om een indicatie op te nemen van de lasteneffecten voor bedrijven die in de toekomst APK’s van landbouwvoertuigen zullen uitvoeren. Door deze lasteneffecten toe te lichten in het besluit ontstaat een vollediger beeld van de te verwachten regeldruk. Tot slot geeft het college in overweging bij de evaluatie van de wijzigingen alle kosteneffecten te betrekken, waaronder administratieve lasten en inhoudelijke nalevingskosten.

ATR adviseert het besluit niet in te dienen, tenzij met de adviespunten is rekening gehouden.

ATR-advies over de wijziging van diverse besluiten i.v.m. de snelheidsverhoging, kentekenplicht en APK-plicht van landbouwvoertuigen.