Wijziging Bouwbesluit 2012 inzake implementatie van de tweede herziening richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III)

Op 12 juli 2019 is aan ATR voor advies aangeboden de Wijziging Bouwbesluit 2012 inzake implementatie van EPBD III.

Met de wijzigingen die voortvloeien uit EPBD III wordt volgens de toelichting het (fossiele) energiegebruik in gebouwen verder teruggebracht. De implementatie is daarmee ondersteunend aan het Klimaatakkoord. Het college constateert dat de toelichting bij het voorstel niet onderbouwt hoe de individuele maatregelen en het totale pakket van maatregelen die voortvloeien uit de EPBD III in Nederland gaan bijdragen aan de voor 2030 gestelde nationale doelstelling van 49% CO2-reductie en de 1Mton CO2 reductiedoelstelling in de sector gebouwde omgeving. In het kader van onderbouwde en transparante besluitvorming over nut en noodzaak van het voorstel acht het college dit wel van belang. Het advies is daarom om de (geschatte) bijdrage van zowel het gehele pakket aan maatregelen als de individuele maatregelen van EPBD III aan de nationale en sectorspecifieke CO2-reductiedoelstellingen in beeld te brengen.

Het college constateert dat bij de implementatie van de richtlijn EPBD III het uitgangspunt van zuivere en lastenluwe implementatie wordt gevolgd en heeft geen opmerkingen omtrent minder belastende alternatieven.

EPBD III schrijft voor dat lidstaten ervoor moeten zorgen dat de energieprestatie van technische bouwsystemen die nieuw worden geïnstalleerd, vervangen of verbeterd, wordt gecontroleerd en gedocumenteerd en dat die documentatie wordt overhandigd aan de gebouweigenaar. Er zal hiervoor volgens de toelichting een digitale tool worden ontwikkeld. De toelichting gaat niet in op wanneer deze digitale tool beschikbaar is. Het college adviseert om te borgen dat de noodzakelijke digitale tool tijdig beschikbaar is en daarbij te bekijken of eventueel een overgangstermijn passend is.

Ten aanzien van de regeldrukparagraaf is het advies de totale eenmalige en structurele regeldrukeffecten voor het bedrijfsleven en burgers in de toelichting op te nemen. Tot slot adviseert ATR om in de toelichting expliciet in te gaan op de kanttekeningen bij batenberekeningen van de voorgestelde maatregelen en op de verhouding van eventuele baten tot de (structurele) regeldrukkosten voor burgers en bedrijven.

Het advies luidt om het besluit niet in te dienen, tenzij met de adviespunten rekening is gehouden.

ATR advies aan de Minister van BZK – Implementatie tweede herziening EPBD