Wijziging Bouwbesluit 2012

Op 11 april 2018 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken (BZK) een voorstel tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) aangeboden voor toetsing. Het voorstel wijzigt artikel 6.10, tweede lid van het Bouwbesluit 2012. Deze wijziging zorgt ervoor dat de wettelijke bepalingen in het Bouwbesluit over de aansluiting van gebouwen op het gastransportnet in lijn worden gebracht met de nieuwe bepalingen in de Gaswet. Met het voorstel wordt voorkomen dat het Bouwbesluit 2012 tot aansluiting van gebouwen op het gastransportnet verplicht, terwijl de Gaswet diezelfde aansluiting in het kader van de energietransitie tegen gaat.

ATR constateert dat nut en noodzaak van de voorgestelde wijzigingen voldoende zijn onderbouwd en dat gekozen wordt voor het minst belastende alternatief.

Voor de werkbaarheid van wet- en regelgeving is het van belang dat geen tegengestelde wettelijke eisen ontstaan. Om die reden adviseert ATR om bij de lagere regelgeving die gaat over het gasvrij maken van de bebouwde omgeving expliciet aandacht te besteden aan de werkbaarheid en uitvoerbaarheid van deze regelgeving. Verder constateert ATR dat geen openbare consultatie heeft plaatsgevonden van het voorstel, terwijl de wijzigingen van het Bouwbesluit en de Gaswet grote maatschappelijke gevolgen hebben. Een openbare internetconsultatie kan waardevolle informatie opleveren. Daarom adviseert ATR voorgenomen wet- en regelgeving openbaar te consulteren. Indien geen internetconsultatie plaatsvindt adviseert het college in de toelichting bij voorstellen te motiveren waarom hiervoor niet is gekozen.

Het college stelt vast dat het voorstel bijdraagt aan het voorkomen van een onnodige toename van regeldruk als gevolg van tegenstelde wettelijke eisen. Wel merkt ATR op dat bij de wijzigingen van de Gaswet geen analyse heeft plaatsgevonden van de regeldrukeffecten. Omdat daardoor geen integraal beeld bestaat van de (regeldruk)kosten en baten adviseert het college deze analyse alsnog te maken in overleg met de minister van Economische Zaken en Klimaat. Een transparante analyse van kosten en baten kan decentrale overheden en andere partijen inzicht bieden en kan bijdragen aan voortvarende en onderbouwde besluitvorming over het al dan niet versneld verduurzamen van de bebouwde omgeving.

Brief ATR aan de Minister van BZK over het voorstel tot wijziging van het Bouwbesluit 2012.

Brief ATR aan de Minister van EZK over het voorstel tot wijziging van het Bouwbesluit 2012.

Voorstel tot wijziging van het Bouwbesluit 2012.