Wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen en Tijdelijke regeling tegemoetkoming Dagloonbesluit

Op 15 januari 2018 zijn de wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen en de Tijdelijke regeling Dagloonbesluit werknemersverzekeringen aan ATR voorgelegd. De aanleiding voor de wijziging van de besluiten is een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 19 juli 2017. In die uitspraak stelt de CRvB dat ziekte in de referteperiode van het WW-dagloon niet tot een lager dagloon mag leiden. Met de wijzigingen geeft het kabinet gevolg aan de uitspraak van de CRvB. Voor uitkeringsgerechtigden die in de periode van 1 juli 2015 tot 1 december 2017 met een verlaagd dagloon te maken hebben gekregen biedt de Tijdelijke regeling een financiële tegemoetkoming.

ATR constateert in een advies aan de minister van SZW dat nut en noodzaak van de voorgestelde wijzigingen voldoende duidelijk zijn. Het college adviseert de minister bij de Tijdelijke regeling een andere uitvoeringsvariant serieus in overweging te nemen. De regeling stelt voor dat gedupeerde uitkeringsgerechtigden zich bij UWV melden. ATR ziet mogelijkheden om de groep gedupeerden aan de diverse registraties van UWV en de Belastingdienst te ontlenen, zodat zij zich niet hoeven te melden. De variant vergt wel enige inspanningen van UWV, maar voorkomt dat er een extra administratieve last voor uitkeringsgerechtigde optreedt. ATR adviseert ook nog om het aantal mogelijke melders te ramen, zodat een volledig beeld van de gevolgen voor de regeldruk kan worden verkregen.

 

Advies ATR aan Minister van SZW over Wijziging werkn. tijdelijke regeling tegemoetkoming v. dagloonbesluit