Wijziging van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) heeft op 10 december 2018 het besluit voor “wijziging van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB vanwege de vereenvoudiging en verduidelijking van de vrijstellings- en examenregels mbo” ontvangen. De aanleiding voor de wijziging is dat docenten en bestuurders knelpunten ervaren in de uitvoerbaarheid van de huidige regelgeving.

De nieuwe regels zijn expliciet bedoeld om de complexiteit en regeldruk van de huidige regelgeving te verminderen en de uitvoerbaarheid voor het mbo-onderwijsveld en de studenten te verbeteren. Met het gewijzigde besluit wordt geregeld dat op hoofdlijnen dezelfde regels gaan gelden voor vrijstellingen voor generieke en specifieke examenonderdelen (en keuzedelen) en delen daarvan. De verantwoordelijkheid voor het stellen van meer gedetailleerde regels voor vrijstellingen voor de generieke examenonderdelen komt voortaan te liggen bij de examen¬commissies. In hoeverre de gewijzigde regelgeving minder belastend zal zijn voor de betrokkenen moet in de uitvoeringspraktijk blijken. Dit zal mede afhangen van de invulling die de mbo-instellingen (kunnen) geven aan de beleidsruimte om meer gedetailleerde regels te stellen. ATR adviseert daarom alert te zijn op (andere) gevolgen voor de regeldruk.

ATR constateert dat het op voorhand niet duidelijk wat de implicaties kunnen zijn voor de mbo-instellingen en de studenten. Uit het voorstel is het zodoende ook niet af te leiden of de gewijzigde regelgeving voor de onderwijsinstellingen en examencommissies goed/makkelijk uitvoerbaar is. ATR adviseert daarom de implicaties van de gewijzigde regelgeving voor de uitvoeringspraktijk in het mbo nader toe te lichten en de (eventuele) implicaties voor de uitvoeringspraktijk met het mbo en de Inspectie van het Onderwijs nog eens tegen het licht te houden, voordat het besluit in werking treedt. ATR adviseert ook om de gevolgen voor de regeldruk kwalitatief en kwantitatief volledig in beeld te brengen in de toelichting bij het voorstel.

Het besluit treedt inwerking op 1 augustus 2019, afgestemd op het nieuwe schooljaar. De wijziging heeft geen invloed op de al afgenomen examens en afgegeven vrijstellingen.

ATR advies aan de Minister van OCW over Wijziging van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB