Wijziging Frequentiebesluit 2013

Elektromagnetische velden komen voor rond onder meer zendantennes, hoogspanningslijnen en elektrische apparaten. In elektromagnetische velden komen elektromagnetische golven, ook wel radiogolven genoemd, vrij. Via deze golven vindt digitale communicatie plaats. Een schadelijk neveneffect van radiogolven is dat door te veel blootstelling aan radiogolven gezondheidsschade kan ontstaan. Om dit te voorkomen er al afspraken gemaakt de zgn. blootstellingslimieten. Blootstellingslimieten zijn normen die de maximale sterkte van elektromagnetische velden bepalen. Deze limieten zijn tot op heden niet in wetgeving verankerd. Voorliggend wijzigingsbesluit brengt daar verandering in. Het heeft als doel om burgers zekerheid te bieden dat de blootstelling aan elektromagnetische golven binnen de limieten blijft. Verder moet het voorkomen dat een lappendeken van decentrale limieten ontstaat. Elektromagnetische velden kunnen namelijk gevolgen hebben voor de fysieke leefomgeving. Hiermee vallen zij in beginsel onder de reikwijdte van de Omgevingswet. Binnen de Omgevingswet is het mogelijk op decentraal niveau regels te stellen wanneer een specifieke wet op het gebied van de fysieke leefomgeving ontbreekt. Door de blootstellingslimieten landelijk vast te leggen is het niet meer mogelijk hier van af te wijken.

In zijn advies geeft ATR aan dat voor de langere termijn meer duidelijkheid moet worden verschaft of het Antenneregister niet zodanig kan worden vormgegeven dat diverse verplichtingen uit het voorliggende voorstel niet meer nodig zijn. Verder moeten de gevolgen voor de regeldruk beter in beeld worden gebracht.
Het advies is het voorstel niet vast te stellen tenzij rekening is gehouden met de adviespunten.

ATR advies aan de Minister van EZK – Wijziging Frequentiebesluit 2013