Wijziging Havenbeveiligingswet i.v.m. modernisering opleidingseisen voor personen die bij havenfaciliteiten beveiligingswerkzaamheden verrichten

Op 2 juli 2020 is de voorgenomen Wijziging Havenbeveiligingswet i.v.m. modernisering opleidingseisen voor personen die bij havenfaciliteiten beveiligingswerkzaamheden verrichten aan ATR aangeboden voor toetsing. De voornaamste wijziging in het voorstel ziet toe op het vervallen van de huidige systematiek voor de erkenning van havenbeveiligingsopleidingen. In plaats daarvan introduceert het voorstel een landelijk verplicht examen havenbeveiliger

Het college constateert dat nut en noodzaak van de wijzigingen zijn onderbouwd. Verder constateert ATR dat in het voorstel aandacht bestaat voor een lastenluwe uitwerking. Het college heeft geen opmerkingen in het kader van werkbaarheid.

Het voorstel vermeldt dat in de nieuwe situatie opleidingsinstellingen voor hun cursus havenbeveiliger geen erkenningen meer behoeven aan te vragen of deze vijfjaarlijks moeten verlengen. De toelichting vermeldt hierbij dat dit een administratieve lastenverlichting oplevert. Deze dit is niet nader gekwantificeerd. Het advies is dit alsnog te doen.

ATR advies aan de Minister van IenW – Wijz. Havenbeveiligingswet ivm opleidingseisen beveiligers