Wijziging Kadasterbesluit

Op 6 juli 2018 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken het voorstel tot wijziging van het Kadasterbesluit aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voorgelegd voor advies. De voorgenomen wijziging is gericht op de afscherming van persoonsgegevens van bedreigde personen door het Kadaster. Het gemak waarmee persoonsgegevens van beveiligde personen nu nog verkregen kunnen worden, leidt tot ongewenste situaties. Met het voorstel wordt voorkomen dat de persoonsgegevens van beveiligde personen nog langer vrij en openbaar beschikbaar zijn.

ATR constateert dat nut en noodzaak van het voorstel voldoende zijn onderbouwd. Als de gegevens van een beveiligde persoon worden afgeschermd door het Kadaster, is dit voor een periode van vijf jaar. Na vijf jaar voert het Kadaster een analyse uit. Indien de persoon nog steeds onder het systeem van bewaken en beveiligen valt, wordt de afscherming van de persoonsgegevens automatisch met vijf jaar verlengd. ATR constateert dat daarmee niet wordt aangesloten bij de looptijd van de situatie waarbij de persoon onder het systeem van bewaken en beveiligen valt. ATR adviseert wel voor deze looptijd voor afscherming van persoonsgegevens te kiezen omdat dit het minst belastende alternatief vormt. Indien hiervoor niet wordt gekozen, adviseert het college dit in de toelichting nader toe te lichten.

Deurwaarders en notarissen die voor wettelijke taken dienen te beschikken over persoons-gegevens, kunnen bij het Kadaster een verzoek indienen om afgeschermde gegevens alsnog te kunnen inzien. ATR adviseert deze verkrijging van inzage door deurwaarders en notarissen zo efficiënt mogelijk vorm te geven, zodat er geen onnodige administratieve lasten ontstaan.

Tot slot constateert ATR dat de (beperkte) regeldrukgevolgen nog niet in beeld zijn gebracht. Het college adviseert de analyse van de regeldrukeffecten alsnog op te nemen in de toelichting.

 

Advies ATR aan Minister van BZK – Wijziging Kadasterbesluit