Wijziging Loodsenwet, Besluit en Regeling markttoezicht registerloodsen

Op 6 september 2019 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de voorgenomen wijziging van de Loodsenwet en van het Besluit en de Regeling markttoezicht registerloodsen aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) aangeboden voor toetsing. Het wijzigingsvoorstel volgt op de evaluatie van de Wet markttoezicht registerloodsen uit 2013. Het voorstel heeft tot doel om het toezicht te verbeteren en de efficiency van het loodswezen te bevorderen. De te bereiken efficiency voordelen dienen ten goede te komen aan de maritieme sector (afnemers van loodsdiensten).

Het college stelt vast dat nut en noodzaak van de wijzigingen met regeldrukeffecten zijn onderbouwd in de toelichting. Het voorstel creëert de mogelijkheid om in de toekomst op een andere, lastenluwere wijze invulling te geven aan de loodsfunctie. Het wetsvoorstel creëert hiertoe de juridische mogelijkheid om pilots in de praktijk uit te voeren.

ATR ziet mogelijkheden om de werkbaarheid van de wijzigende regelgeving te vergroten. Daartoe adviseert het college om duidelijk te maken op welke wijze de pilots of experimenten kunnen worden geïnitieerd en welke processtappen daarbij moeten worden doorlopen. Daarnaast constateert het college dat gebruikers in de pre-consultatiefase niet (volledig) zijn betrokken bij de voorgenomen regelgeving. ATR adviseert om gebruikers alsnog te betrekken bij de uitwerking van de regelgeving en in de toelichting te verduidelijken op welke wijze opvolging is gegeven aan aandachtspunten uit de sector. Tevens adviseert ATR de publicatie- en inwerkingtredingsdatum van de voorstellen zo te kiezen dat voldoende ruimte en voorbereidingstijd wordt geboden aan de partijen die de wijzigende verplichtingen moeten naleven.

Tot slot constateert ATR dat de regeldrukeffecten veelal kwalitatief zijn beschreven in de toelichting. Het college adviseert de analyse van de te verwachten regeldrukeffecten op enkele onderdelen aan te scherpen, conform de Rijksbrede methodiek.

Advies ATR over de wijziging van de Loodswet, het Besluit en de Regeling markttoezicht registerloodsen.