Wijziging van de Mediawet 2008

Het wetsvoorstel behelst aanpassing van de Mediawet 2008 op diverse onderdelen. ATR heeft twee onderdelen hiervan getoetst, omdat hierbij sprake is van regeldruk voor bedrijven. Bij de overige onderdelen van de wetswijziging gaat het om bestuurlijke lasten, die vallen buiten het mandaat van ATR. Het advies van ATR gaat over a. de aanscherping van de procedure voor de instemming van de minister met een nieuw of significant gewijzigd aanbodkanaal en b. de aanpassingen van de wet in verband met een verduidelijking van de handhavingstaken en bevoegdheden van het Commissariaat voor de Media.

Op verzoek van de Tweede Kamer is onderzocht hoe de instemmingsprocedure van de minister met een nieuw of significant gewijzigd aanbodkanaal in de ons omringende landen is geregeld.
Dat onderzoek en de inbreng van brancheorganisaties, heeft geleid tot het voorstel de Mediawet 2008 op diverse punten aan te passen. Belanghebbenden kunnen voortaan bij het begin van de procedure zienswijzen kenbaar kunnen maken. Deze zienswijzen kunnen dan betrokken worden bij de advisering door het Commissariaat voor de Media, de Raad van Cultuur, en bij de marktanalyse van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure wordt verplicht. Het wetsvoorstel regelt ook dat een marktanalyse door de ACM verplicht is, in het geval de instemming van de minister met een nieuw of significant gewijzigd aanbodkanaal wordt gevraagd. Uit de toelichting is op te maken dat (markt)partijen overwegend positief staan tegenover een marktanalyse door de ACM. Nu de ACM een vaste rol krijgt in de instemmingsprocedure van de minister, ligt het voor de hand dat de ACM informeert over haar taak en aanpak. Het advies van ATR is inzichtelijk te maken welk toetsingskader de ACM zal hanteren bij de analyse van de effecten voor de markt. De aanpassingen in de wet voor de instemmingsprocedure van de minister zullen naar verwachting tot iets meer regeldruk leiden voor (markt)partijen.

De aanpassingen ter verduidelijking van de taken en bevoegdheden van het Commissariaat voor de Media, zullen naar verwachting tot minder regeldruk leiden. De commerciële omroepdiensten, die uitsluitend radioprogramma-aanbod via het open internet verzorgen, hoeven geen toestemming meer te vragen hiervoor, een registratie voldoet voortaan. Daarbij krijgt het Commissariaat de mogelijkheid structurele ontheffingen te verlenen in plaats van tijdelijke, en de mogelijkheid om ook aan commerciële mediadiensten ontheffing te kunnen verlenen van het ondertitelingsvereiste van 50%.

ATR adviseert om de gevolgen van de wetswijzigingen voor de regeldruk volledig in beeld te brengen.

ATR advies aan Minister van OCW over  BenVOenM – Wijziging Mediawet 2008