Wijziging Meststoffenwet in verband met implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

Op 31 augustus is het voorstel tot wijziging van de Meststoffenwet in verband met implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn ter toetsing aan ATR voorgelegd. Het doel van deze richtlijn en het actieprogramma is om via het gebruiksnormenstelsel voor stikstof en fosfaat de bemesting op landbouwgronden af te stemmen op de gewasbehoefte en zo de belasting van het milieu te beperken. De voorgestelde wijzigingen van de meststoffenwet hebben betrekking op de hoogte van de normen en de mate van verfijning van de bestaande klasse-indeling, zodat deze beter aansluiten op de veranderingen in de opbrengsten van landbouwgewassen door klimaatverandering, teeltomstandigheden en ontwikkelingen in plantverdelingen.

ATR constateert dat nut en noodzaak van het voorstel voldoende zijn onderbouwd. Verder stelt het college dat de voorgestelde wijzigingen zoveel mogelijk aansluiten bij de bestaande praktijk.  Hierdoor wordt voorkomen dat dat landbouwers zich moeten voorbereiden op en geheel nieuwe aanpak. Dit draagt ook bij aan de werkbaarheid van de maatregelen. Ofschoon in de toelichting bij de wet is aangegeven dat er geen regeldrukgevolgen zijn is het college van mening dat er mogelijk wel regeldrukgevolgen zijn, in ieder geval in de vorm van kennisnemingskosten. Verder is er mogelijk een positief effect te verwachten omdat twee indicatoren ter bepaling van de fosfaattoestand  worden vervangen door één gecombineerde indicator.

 

Advies Meststoffenwet agv implementatie Nitraatrichtlijn