Wijziging van de Mijnbouwwet voor het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken en het verbeteren van de investeringsaftrek mijnbouw op zee.

De wijziging van de Mijnbouwwet werkt de financiële waarborgen voor de bekostiging van de verwijdering van infrastructuur voor de winning van olie en aardgas verder uit. Ook verbreedt en verruimt zij de investeringsaftrek voor mijnbouw op zee. De wetswijziging moet voorkomen dat de gaswinning uit de kleine velden op de Noordzee verdwijnt door een slecht investeringsklimaat. Tegelijkertijd worden de mogelijkheden voor hergebruik van de infrastructuur voor olie- en gaswinning gefaciliteerd.

ATR constateert dat nut en noodzaak van de wetswijziging zijn onderbouwd, en er waar mogelijk gekozen is voor (mogelijk) minder belastende alternatieven voor de uitvoering. ATR adviseert met betrekking tot de werkbaarheid van het voorstel ervoor te zorgen dat bij hergebruik van de infrastructuur, mede met het oog op de energietransitie en de betrokkenheid van diverse ministeries, er sprake is van een samenhangende aanpak. Verder adviseert het college om duidelijk te maken hoe en onder welke voorwaarden mijnbouwondernemingen de gewijzigde investeringsaftrek (van 25% naar 40%) kunnen krijgen. ATR adviseert verder te verduidelijken welke aspecten van het wetsvoorstel nu al gelden voor de landsituatie en welke nog uitgewerkt moeten worden.
De gevolgen voor de regeldruk zijn grotendeels, maar nog niet volledig in beeld zijn gebracht en berekend. ATR adviseert dit alsnog te doen.

ATR advies aan de  Ministerie van EZK – wijziging van de Mijnbouwwet