Wijziging Participatiewet en Ziektewet (breed offensief)

Op 26 april 2019 is aan ATR voor advies aangeboden het wetsvoorstel tot Wijziging van de Participatiewet en de Ziektewet in verband met het uitvoeren van het zogeheten Breed Offensief. Het doel is om meer mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen. Het wetsvoorstel moet er voor zorgen dat het makkelijker wordt om met een loonkostensubsidie aan het werk te komen. Daarom vereenvoudigt de wet de administratieve processen om een loonkostensubsidie aan te vragen en te ontvangen. De wet legt expliciet vast dat werkgevers en werknemers een loonkostensubsidie kunnen aanvragen. Zij kunnen ook een aanvraag voor bijvoorbeeld een jobcoach indienen. In geval van ziekte van een werknemer met een loonkostensubsidie hoeft de werkgever de werknemer alleen nog maar bij UWV ziek te melden.

ATR heeft het wetsvoorstel op nut, noodzaak en werkbaarheid beoordeeld. Op een aantal onderdelen vereenvoudigt de wet de huidige uitvoeringspraktijk voor bedrijven en werknemers. De loonkostensubsidie is maar één van de vele mogelijkheden binnen het huidige stelsel om mensen aan het werk te helpen. Dat stelsel als geheel is voor burgers en bedrijven complex en ondoorzichtig. En zal dat ook na de vereenvoudiging van wetswijziging zijn. Daarom adviseert ATR de staatssecretaris van SZW om de communicatie niet te beperken tot de wijzigingen van de wet, maar die vooral binnen de context van het stelsel te schetsen. Het moet voor deelnemers van de verschillende doelgroepen (Participatiewet, WIA of Wajong) duidelijk zijn wat voor hen de praktische betekenis van de wijzigingen is. Ook adviseert ATR om te toetsen of kleine bedrijven voldoende kennis en expertise hebben om met de nieuwe regeling om te gaan. Tenslotte adviseert ATR de regeldrukparagraaf op enkele onderdelen aan te passen, bijvoorbeeld op de gevolgen van de nieuwe procedure rondom de ziekmelding van arbeidsbeperkte werknemers.

ATR advies aan de Minister van SZW over Wijziging van de Participatiewet en de Ziektewet (breed offensief)