Wijziging Postwet 2009

Op 12 april 2019 is het wetvoorstel Wijziging van de Postwet aan ATR voorgelegd voor advisering. Deze wijziging heeft als doel de Universele Postdienst (UPD) betaalbaar te houden. Daartoe wordt het uitgangspunt van netwerkconcurrentie losgelaten evenals het aanmerkelijke markmacht instrument (AMM). Toegang tot de markt moet gaan plaatsvinden op basis van onderhandeling tussen de betrokken partijen. Daarnaast formuleert het voorliggende voorstel waarborgen voor de UPD-verlener met betrekking tot diens kredietwaardigheid. Aanvullend verwerkt het wetsvoorstel de wijziging van het Tijdelijk besluit postbezorgers. Het college adviseert om kort na inwerkingtreding van voorliggende wijziging de werkbaarheid van onderhandelde toegang te evalueren. Daarnaast adviseert het in de toelichting duidelijk te maken hoe de transitie van de oude naar de nieuwe situatie verloopt. Aanvullend adviseert het college na te gaan of waarborgen moeten worden ingebouwd voor postvervoerbedrijven zodat hun toegang tot het landelijk netwerk niet wordt belemmerd tijdens onderhandeling. Het college adviseert dit voorstel in te dienen nadat met de adviespunten rekening is gehouden

ATR advies aan de Minister van EZK – Postwet na uitstel internetconsultatie