Wijziging Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk

Op 3 maart 2020 is de voorgenomen wijziging van de Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk voor advies aangeboden aan het Adviescollege toetsing regeldruk. Het voorstel houdt in dat de zware categorie vuurwerk F3, enkelschotsbuizen, knalvuurwerk (inclusief knalstrengen) en vuurpijlen verboden worden als consumentenvuurwerk. Het doel van het voorstel is het terugdringen van letsel en overlast veroorzaakt door vuurwerk. Het voorstel treedt in werking met ingang van 1 december 2020, waardoor de geselecteerde typen vuurwerk bij de jaarwisseling 2020-2021 niet meer zijn toegestaan.
Het college constateert dat nut en noodzaak van de voorgenomen wijzigingen zijn onderbouwd. De typen vuurwerk die per december 2020 niet meer zijn toegestaan vormden een belangrijk aandeel in overlast en letselschade bij jaarwisselingen in de afgelopen jaren. ATR merkt op dat de typen vuurwerk die nog toegestaan blijven ook forse letselschade tot gevolg hadden in de afgelopen jaren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de zogenoemde ‘cakeboxen’ en ‘sierpotten’. De analyse over de schadelijkheid van deze typen vuurwerk ontbreekt bij het voorstel. Wel voert het ministerie aanvullend onderzoek uit naar de productveiligheid van cakeboxen en sierpotten. De resultaten van dit onderzoek zullen pas in 2021 beschikbaar zijn. Hierdoor zullen in 2020 geen maatregelen worden getroffen om de productveiligheid van cakeboxen en sierpotten te vergroten. Als gevolg hiervan kan extra letselschade optreden, ook omdat naar verwachting meer cakeboxen en sierpotten zullen worden verkocht aangezien vuurpijlen zijn verboden en mensen toch vuurwerk willen afsteken.
ATR adviseert de voorgestelde afbakening van het vuurwerkverbod nader te onderbouwen en daarbij aandacht te besteden aan de schadelijkheid van de meest verkochte typen vuurwerk. Aanvullend adviseert het college om het onderzoek naar de productveiligheid van cakeboxen en sierpotten in 2020 uit te voeren, en de resultaten te betrekken bij de besluitvorming over de regels ten aanzien van consumentenvuurwerk voor de jaarwisseling 2020-2021.

Bij het voorstel wordt een MKB-toets uitgevoerd. Deze zal plaatsvinden parallel aan de internetconsultatie. Het college onderschrijft het belang van de MKB-toets. Wel merkt ATR op dat deze in de regel voor de internetconsultatie dient plaatst te vinden. Het college adviseert toe te lichten waarom de MKB-toets niet voor de internetconsultatie is uitgevoerd. Ook adviseert ATR om de toelichting te verduidelijken wat de uitkomsten zijn van de toets en hoe deze zijn verwerkt in het definitieve voorstel. ATR constateert tot slot dat een kwantitatieve analyse ontbreekt van de regeldrukgevolgen van het voorstel. Het college adviseert deze analyse alsnog op te nemen in de toelichting bij het voorstel.

ATR adviseert de voorgenomen regeling niet vast te stellen, tenzij met de adviespunten rekening is gehouden. Het college brengt met het advies tot uitdrukking dat een aangescherpte onderbouwing en toelichting noodzakelijk is, alvorens onderbouwde besluitvorming over het voorstel mogelijk is.

ATR-advies over de wijziging van de Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk.