Wijziging Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Op 23 april 2020 is de voorgenomen wijziging van de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) voor toetsing aangeboden aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR). Het voorstel betreft vooral technische aanpassingen, waarmee de regeling in lijn wordt gebracht met de nieuwe Europese verwerkingsstandaard voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Ook regelt het voorstel de voorwaarden en uitgangspunten van passende verwerking en introduceert het een registratie- en rapportageplicht voor het exporteren van tweedehands elektronica.

Het college constateert dat de toelichting nut en noodzaak van het voorstel onderbouwt. De Europese verplichtingen wordt zoveel mogelijk lastenluw geïmplementeerd. Het ministerie heeft ook mogelijk minder belastende alternatieven voor de registratie- en rapportageplicht bij de export van tweedehands elektronica verkend. Veel van deze mogelijkheden bleken niet te voldoen, waardoor nu gekozen wordt voor de registratie- en rapportageplicht.

Het college constateert dat de wijzigingsregeling gevolgen voor de regeldruk heeft voor MKB-bedrijven. Die kunnen oplopen tot gemiddeld 1.300 euro per bedrijf per jaar. Het ministerie heeft geen MKB-toets uitgevoerd over het voorstel. De toelichting motiveert niet waarom is afgezien van die toets. De toets kan namelijk inzicht bieden in de werkbaarheid en uitvoerbaarheid van de wijzigingen voor de uitvoeringspraktijk. Het college adviseert de toets alsnog te doen.
Verder adviseert het college om duidelijk te maken hoe de overgang van het WEEELABEX-certificaat naar het CENELEC-certificaat plaatsvindt. Het voorstel maakt op dit moment niet volledig duidelijk of hierbij lasten aan de orde zijn voor verwerkende bedrijven.

De regeldrukeffecten van het voorstel zijn kwalitatief en grotendeels ook kwantitatief uitgewerkt conform de Rijksbrede methodiek. De regeldrukeffecten als gevolg van de overgang van WEEELABEX-certificaat naar CENELEC-certificaat zijn niet uitgewerkt. ATR adviseert de regeldrukparagraaf op dit onderdeel aan te vullen.

ATR adviseert de regeling vast te stellen, nadat met de adviespunten rekening is gehouden.

ATR-advies over de wijziging van de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur