Wijziging Regeling beoordeling reinigbaarheid grond

Op 16 december 2022 is een wijziging van de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond (Rbrg) voor toetsing aangeboden aan ATR. Het voorstel regelt een verhoging van de bedragen die gelden als bovengrens voor de kosten die redelijk zijn om grond te reinigen. Als de kosten hoger zijn dan deze grens hoeft de grond niet te worden gereinigd en mag deze ook worden gestort. Onder andere vanwege inflatiecorrectie regelt het voorstel aanpassing van deze bedragen. Daarnaast regelt het voorstel dat de regeling voortaan dynamisch in plaats van statisch verwijst naar de externe norm NEN 5707. Deze norm gaat over onderzoek naar asbest in grond en is ook aangewezen in de Regeling bodemkwaliteit.

ATR brengt geen formeel advies uit over de wijzigingsregeling omdat de regeldrukgevolgen naar verwachting niet omvangrijk zijn. Wel ziet het college aanleiding voor één aandachtspunt. Dit betreft de toekomstige dynamische verwijzing naar de NEN-norm. Uitgangspunt van het kabinetsbeleid en de Aanwijzingen voor de regelgeving is dat regelgeving statisch verwijst naar externe normen in regelgeving. Vanuit regeldrukperspectief verdient statische verwijzing ook de voorkeur. Het college signaleert als risico van de voorgenomen dynamische verwijzing dat toekomstige lasteneffecten van een actualisatie van de norm mogelijk niet in beeld zijn bij besluitvorming. Het college geeft daarom in overweging om de voorgenomen dynamische verwijzing naar NEN 5707 te herzien en de statische verwijzing naar deze norm in de Rbrg te behouden.

Brief ATR over de wijziging van de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond