Wijziging Regeling bodemkwaliteit

Op 21 oktober 2019 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de voorgenomen wijziging van de Regeling Bodemkwaliteit aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) aangeboden voor toetsing.

De regeling bodemkwaliteit geeft invulling aan de regels met betrekking tot de kwaliteitsborging bij bodembeheer. Bepaalde (bodem)werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door erkende personen of bedrijven die volgens normdocumenten de werkzaamheden verrichten. Deze werkzaamheden en normdocumenten staan vermeld in de regeling bodemkwaliteit. Met de wijziging van de regeling bodemkwaliteit vindt een periodieke actualisatie van de normdocumenten plaats. Ook worden verwijzingen opgenomen naar een aantal nieuwe normdocumenten.

ATR constateert dat bij enkele voorgenomen wijzigingen dat nut en noodzaak nog niet volledig zijn onderbouwd. Het college adviseert deze onderbouwing alsnog inhoudelijk uit te werken. Daarnaast zijn niet alle verplicht voorgeschreven normen kosteloos toegankelijk. Dit draagt niet bij aan de werkbaarheid van de regelgeving. Het college adviseert de inhoud van deze externe bronnen kosteloos en gebruiksvriendelijk toegankelijk te maken. Tevens adviseert het college om bij de toekomstige herziening van de Regeling bodemkwaliteit na te gaan of de verplicht voorgeschreven normen proportioneel en werkbaar zijn.

In het voorstel zijn verder ook beoordelingsrichtlijnen aangewezen die bij de start van de internetconsultatie nog niet openbaar waren. Hierdoor konden bedrijven nog geen kennisnemen van de inhoud van de definitieve richtlijnen. ATR adviseert om beoordelingsrichtlijnen en normdocumenten openbaar te maken en ze alleen verplicht aan te wijzen als ze openbaar zijn. Ook adviseert het college duidelijk te maken wanneer het voorstel in werking treedt. Daarbij moet ook recht worden gedaan aan de minimuminvoeringstermijn, conform de systematiek van vaste verandermomenten.

ATR stelt vast dat ondanks inspanningen van het ministerie geen MKB-toets heeft kunnen plaatsvinden bij het voorstel. De reden hiervoor is dat er onvoldoende ondernemers waren aangemeld. In 2020 wijzigt de Regeling bodemkwaliteit opnieuw. Naar verwachting heeft die wijziging grote regeldrukeffecten. Het college adviseert daarom afspraken te maken met het (georganiseerd) bedrijfsleven over de uitvoering van de MKB-toets in de pre-consultatiefase van de regeling in 2020.

Tot slot constateert het college dat bij de analyse van de regeldrukeffecten belangrijke verbeterstappen zijn gezet in vergelijking met de wijziging van de Regeling Bodemkwaliteit in 2017. Hierdoor bestaat een beter beeld van de te effecten van de voorgenomen wijzigingen. Desondanks constateert het college dat de regeldruk­effecten nog niet volledig kwalitatief en kwantitatief zijn uitgewerkt in de toelichting. ATR adviseert de analyse alsnog compleet te maken.

 

ATR-advies aan de minister van IenW – Wijziging Regeling Bodemkwaliteit