Wijziging Regeling Bouwbesluit 2012 i.v.m. certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

Op 1 mei 2020 is de voorgenomen wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties voor toetsing en advies aangeboden aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR).
De voorgestelde regeling werkt de kaders en bepalingen uit van het wetsvoorstel en de AMvB die het certificeringsstelsel regelen. Het nieuwe stelsel beoogt het aantal koolmonoxide-ongevallen te verminderen door de kwaliteit van werkzaamheden aan installaties te verbeteren. De voorgestelde regeling bevat de nadere eisen in het kader van het wettelijk stelsel. Zo vult de regeling de eisen nader in die gelden voor de vakbekwaamheid van de personen die bepaalde werkzaamheden bij installaties verrichten en deze (opnieuw) opstarten.

Het college constateert dat de proportionaliteit van de verplichte keuring van koolmonoxidemelders niet goed kan worden bepaald, omdat de effecten en de kosten van deze verplichting niet in beeld zijn gebracht. Het college adviseert beide alsnog op te nemen in de toelichting.

Het voorstel stelt verder eisen aan de kennis van de gecertificeerd installateur/monteur. De toelichting bij de regeling maakt duidelijk dat kennis van de inhoud van vier externe NEN-normen wordt vereist bij installateurs/monteurs. Het gaat hierbij onder andere om kennis van ventilatievoorzieningen. Het voorstel maakt echter niet duidelijk of deze normen juridisch (dwingend) worden voorgeschreven en of daarbij minder belastende alternatieven zijn overwogen. De voorgeschreven normen zijn niet kosteloos toegankelijk. Indien de normen dwingend zijn voorgeschreven adviseert ATR in lijn met het kabinetsbeleid de normen kosteloos beschikbaar te stellen. Aanvullend adviseert het college om duidelijk te maken welke versie van de normen is aangewezen.

Bij het wetsvoorstel en de AMvB over het nieuwe stelsel is een uitvoerige regeldrukeffecten-analyse opgesteld. Bij de nieuwe bepalingen in de regeling ten aanzien van de koolmonoxidemelder en de externe normen is niet duidelijk of de regeldrukeffecten eerder in beeld zijn gebracht. ATR adviseert daarom in de regeldrukparagraaf te verduidelijken wat de regeldrukeffecten zijn van deze twee onderdelen.

ATR adviseert de regeling niet vast te stellen, tenzij met de adviespunten rekening is gehouden.

Advies ATR over de voorgenomen wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 i.v.m. certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties