Wijziging Regeling energieprestatie gebouwen (Reg)

Op 2 november 2017 heeft het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) het voorstel voor de wijziging van de Regeling energieprestatie gebouwen (Reg) ontvangen voor advies. Deze wijziging omvat een verwijzing in de Reg naar de geactualiseerde Beoordelingsrichtlijn 9500-01.

De wijzigingen in de nieuwe BRL9500-01 bepalen dat extra informatie in het projectdossier moet worden opgenomen bij de vaststelling van een Energie-Index. De tweede wijziging betreft een aanscherping van de controle op certificaathouders die Energie-Indexen vaststellen. Volgens de oude BRL moet 2% van de afgegeven Energie-Indexen worden gecontroleerd. Daaraan wordt nu toegevoegd dat de helft van deze controles op locatie plaats moet vinden door een vakbekwame interne auditor van de certificaathouder.
Met de inwerkingtreding van de nieuwe BRL wordt ook een nieuw interpretatiedocument van kracht. Dit nieuwe interpretatiedocument bepaalt het aantal woningen dat op locatie moet worden gecontroleerd bij de vaststelling van een Energie-Index. Volgens diverse partijen is hierbij sprake van een aanscherping van de voorschriften met forse regeldruk tot gevolg omdat meer beoordelingen op locatie verplicht worden.

ATR constateert dat nut en noodzaak van de voorgestelde wijzigingen niet voldoende zijn onderbouwd. Zo maakt het voorstel niet duidelijk wat de aanleiding is om de kwaliteit van de vaststelling van een Energie-Index en de kennis van de adviseurs beter te controleren. Ook maakt het voorstel niet duidelijk of de voorgestelde wijziging leidt tot realisatie van dit beleidsdoel.
Het college constateert verder dat de toelichting bij het voorstel geen aandacht besteedt aan mogelijk minder belastende alternatieven. Bijvoorbeeld een meer steekproefsgewijze benadering. Het college adviseert om hier in de toelichting alsnog aandacht aan te besteden.

Tot slot adviseert het college om de regeldrukgevolgen van het voorstel kwalitatief en kwantitatief te beschrijven in de toelichting bij het voorstel.

Brief ATR over de wijziging van de Regeling energieprestatie gebouwen (Reg)

Publicatie van de regeling in de Staatscourant