Wijziging regeling experiment digitale rijbewijsaanvraag

Op 13 september 2022 is het voorstel tot Wijziging van de regeling inzake het experiment met de elektronische aanvraag van rijbewijzen voor toetsing aangeboden aan ATR. Het voorstel wijst ruim 50 nieuwe gemeenten aan, die in de nabije toekomst de mogelijkheid kunnen aanbieden om een rijbewijsaanvraag elektronisch te doen. Als een gemeente de elektronische aanvraagmogelijkheid aanbiedt, hoeft een burger of ondernemer voor een rijbewijsaanvraag niet meer langs het gemeentehuis, maar kan dit proces digitaal verlopen.

In 2018 is bij 15 gemeenten gestart met een experiment met elektronische aanvragen. Vervolgens is het aantal aangewezen gemeenten stapsgewijs uitgebreid. Op dit moment is het in 248 gemeenten mogelijk de aanvraag digitaal te doen. Met het voorliggende voorstel worden dat er ruim 300 (van de 344). In 2020-2021 is de regeling en het experiment geëvalueerd. Hieruit volgde dat alle betrokken partijen (waaronder burgers, fotografen en de gemeenten) de nieuwe aanvraagmogelijkheid waarderen.

Het college constateert dat de toelichting bij het voorstel nut en noodzaak van de wijziging onderbouwt. Naarmate meer gemeenten de elektronische aanvraagmogelijkheid aanbieden, kunnen meer burgers en ondernemers van deze mogelijkheid profiteren. ATR ziet aanleiding voor één adviespunt bij het voorstel. Volgens het college is het wenselijk om nu alle gemeenten aan te wijzen in de regeling. Dit zorgt er voor dat vanaf later dit jaar alle gemeenten de elektronische aanvraagmogelijkheid kunnen aanbieden. Dit zal de regeldruk verder verminderen voor burgers en ondernemers bij rijbewijsaanvragen. De elektronische aanvraag-mogelijkheid is uitgebreid en breed in het land beproefd en succesvol gebleken. In 2021 heeft de toenmalig minister van Infrastructuur en Waterstaat al aangekondigd dat vanaf 2024 de elektronische aanvraagmogelijkheid landelijk wordt ingevoerd. Door alle stapsgewijze uitbreidingen is bovendien allang geen sprake meer van een experiment. Daarom is het volgens het college passend om ook de resterende gemeenten aan te wijzen.

De elektronische aanvraagmogelijkheid draagt bij aan de werkbaarheid van de regelgeving en kan bijdragen aan regeldrukvermindering voor burgers en ondernemers. Het college adviseert de regeling vast te stellen, nadat met het adviespunt is rekening gehouden.

Advies ATR over de wijziging van de regeling inzake experiment met elektronische rijbewijsaanvraag.