Wijziging Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Rgb)

Op 21 september is het voorstel tot wijziging van de Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Rgb) ter toetsing aan ATR voorgelegd. De wijziging van de Rgb geeft invulling aan de verplichtingen die de Richtlijn 2009/128/EG oplegt aan de lidstaten. Een zo duurzaam mogelijke vorm van gewasbescherming wordt steeds belangrijker gevonden. Dit vergt professionals die gegarandeerd vakbekwaam zijn. Tot op heden hebben de meeste adviseurs al een bewijs van vakbekwaamheid. Het blijkt echter dat er nog altijd adviseurs zijn die dit bewijs niet hebben en toch hun werkzaamheden uitvoeren. Deze regeling maakt dat professionals in de gewasbescherming nu verplicht worden om een bewijs van vakbekwaamheid te bezitten.

 

ATR constateert dat nut en noodzaak van het voorstel voldoende zijn onderbouwd. Verder draagt het bij aan de werkbaarheid en uitvoerbaarheid door zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande praktijk, te werken met een overgangsperiode en dienen alleen adviseurs die nu niet in het bezit zijn van een bewijs van vakbekwaamheid dit bewijs alsnog te behalen. Ten slotte stelt het college vast dat de regeldrukgevolgen zowel kwalitatief als kwantitatief goed zijn uitgewerkt.

 

Advies Wijziging Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden vanwege Vakbekwaamheidsbewijs