Wijziging Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Op 8 oktober is het voorstel tot wijziging van de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen in verband met de aanpassing van het S-formulier ter toetsing aan ATR voorgelegd. Het S-formulier is een formulier voor de overdracht van scheepsafvalstoffen en moet worden gebruikt bij de afgifte van afvalstoffen die op schepen zijn ontstaan. De wijzigingen in het S-formulier zorgen voor uniformering van gehanteerde begrippen in de afvalregelgeving uit verschillende domeinen.

ATR constateert dat nut en noodzaak van het voorstel voldoende zijn onderbouwd. Tevens stelt het college vast dat het aangepaste S-formulier zorgt voor minder regeldruk bij het voldoen aan de wettelijke verplichtingen die volgen uit de afvalstoffenregelgeving. Zodoende draagt het voorstel ook bij aan de werkbaarheid en uitvoerbaarheid van de wettelijke bepalingen. ATR geeft de staatssecretaris in overweging om in de toelichting bij het voorstel aandacht te besteden aan de kansen van digitalisering, omdat dit op termijn mogelijk kan bijdragen aan een verdere verlaging van de regeldruk.

Tot slot constateert ATR dat de regeldrukgevolgen van het voorstel niet kwantitatief zijn toegelicht. Het college adviseert deze analyse van de regeldrukgevolgen alsnog uit te werken en op te nemen in de toelichting.

Brief ATR over de consultatieversie van de wijziging van de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen in verband met het aanpassen van het S-formulier. (24 oktober 2018)

Publicatie van de definitieve regeling in de Staatscourant. (11 december 2018)