Wijziging Regeling vaststellen recyclepercentage voor drankenkartons

Op 14 juni 2022 is de voorgenomen Regeling vaststellen recyclepercentage voor drankenkartons voor toetsing aangeboden aan ATR. Het voorstel introduceert een recyclenorm in de vorm van een minimumgewichtspercentage jaarlijks te recyclen drankenkartons. De norm wordt vastgesteld op 55 gewichtsprocent in 2030. Voor de periode 2023-2029 zijn tussendoelen opgenomen. Het voornemen is de recycleverplichting voor drankenkartons per 2023 in te voeren. De doelen van de regeling zijn om recycling van drankenkartons te bevorderen, een gelijk speelveld tussen verpakkingen te creëren en ongewenste verschuivingen in het gebruik van verpakkingsmateriaal tegen te gaan.

ATR constateert dat in de Tweede Kamer aandacht is gevraagd voor de opzet van het statiegeldsysteem voor blikjes en kleine plastic flesjes en verschuivingen naar het gebruik van drankenkartons. Die verschuiving kan leiden tot een toename van zwerfafval van drankenkartons. In een Kamerbrief van 17 november 2021 is aangegeven dat om onwenselijke verschuivingen naar drankenkartons te voorkomen en om een gelijk speelveld te creëren voor alle soorten drankverpakkingen, een recyclepercentage voor drankenkartons in de regelgeving zal worden opgenomen. De Kamerbrief bevat verder de toezegging te monitoren of producenten in reactie op de statiegeldverplichting op kleine plastic flesjes en blikjes uitwijken naar andere verpakkingen. Het college constateert dat de toelichting niet duidelijk maakt wat de resultaten van de monitoring zijn en of deze aanleiding geven tot aanvullende maatregelen inzake drankenkartons. De vraag is in hoeverre er daadwerkelijk een gelijk speelveld wordt gecreëerd voor alle drankverpakkingen en verschuivingen worden voorkomen als er voor drankenkartons o.a. geen statiegeldverplichting geldt terwijl die er wel is voor plastic flesjes en metalen blikjes. Het college adviseert daarom in de toelichting de effectiviteit van het voorstel nader te onderbouwen door de bevindingen uit de meest recente zwerfafvalmonitor en de monitor marktgegevens te vermelden. Daarbij adviseert ATR om toe te lichten in hoeverre de beoogde maatregelen bijdragen aan een gelijk speelveld voor alle drankverpakkingen.

Het college adviseert verder om bij aanstaande Europese onderhandelingen over de herziening Verpakkingenrichtlijn actief in te zetten op aansluiting bij nationaal beleid inzake drankverpakkingen, teneinde aanpassing van de nationale regelgeving in de komende jaren zo veel mogelijk te voorkomen. Tot slot constateert ATR dat de regeldrukeffecten van het voorstel nog niet volledig zijn. Het college adviseert de analyse van de regeldrukeffecten aan te vullen met een indicatie van de omvang van de doelgroep en met een berekening van de gemiddelde kosten per (soort) bedrijf.
Het college adviseert het voorstel niet vast te stellen, tenzij met de adviespunten is rekening gehouden.

ATR advies aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat – Regeling vaststellen recyclingpercentage voor drankenkartons