Wijziging Regeling veiligheid zeeschepen i.v.m. vervoer industrieel personeel

Op 30 juli 2019 is aan ATR voor advies aangeboden de Wijzigingsregeling veiligheid zeeschepen in verband met vervoer industrieel personeel.

De Internationale Maritieme Organisatie heeft recent de resolutie MSC.418(97) aangenomen. Met deze niet-bindende resolutie is het toegestaan om meer dan 12 industrieel personeel, onder bepaalde eisen en met een aantal veiligheidscertificaten, te vervoeren met offshorevrachtschepen. In de huidige situatie kan het vervoer van meer dan 12 industrieel personeel, buiten de bemanningsleden, alleen met aparte, kostbare passagiersschepen. De wijzigings-regeling geeft invulling aan de resolutie en maakt het mogelijk om met een aantal certificaten met bijbehorende technische eisen aan vrachtschepen, deze schepen in te zetten voor het veilig vervoer van meer dan 12 industrieel personeel.
Het college acht nut en noodzaak voldoende onderbouwd en ziet geen verdere mogelijkheden voor minder belastende alternatieven.

De toelichting benoemt dat de mogelijkheid voor nieuwe certificaten en technische eisen voor het vervoer van industrieel personeel op offshore vrachtschepen “op verzoek van het maritieme bedrijfsleven” in de regeling is opgenomen. Het college merkt op dat de toelichting niet in gaat op hoe verschillende betrokken partijen zijn geconsulteerd bij het opstellen van de wijzigingsregeling en of de verschillende technische eisen uitvoerbaar zijn voor onder andere reders en scheepsbouwers. Het college adviseert om in het voorstel toe te lichten hoe verschillende betrokken partijen zijn geconsulteerd en daarbij in te gaan op de uitvoerbaarheid van de verschillende technische eisen voor onder andere reders en scheepsbouwers.

Tot slot adviseert het college om de regeldrukparagraaf op enkele punten aan te vullen. Onder andere gaat de toelichting niet in op de kosten voor reders die voortvloeien uit het voldoen aan nieuwe technische eisen voor offshorevrachtschepen die vervoer van industrieel personeel mogelijk maken.

ATR advies aan de Minister van IenW – Wijziging Regeling veiligheid zeeschepen ivm vervoer ip