Wijziging Regeling voertuigen i.v.m. invoering APK-roetfiltercontrole met deeltjesteller

Op 5 oktober 2020 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de wijziging Regeling voertuigen i.v.m. invoering APK-roetfiltercontrole met deeltjesteller aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voorgelegd voor advies. Het voorstel verplicht een APK-test met een deeltjesteller voor dieselauto’s met af-fabriek roetfilter. Deze APK-test waarborgt een betrouwbaarder niveau van controle van de emissies van dieselauto’s. Zo kunnen verwijderde en defecte roetfilters beter opgespoord en vervangen c.q. gerepareerd worden.

Het college constateert dat nut en noodzaak zijn onderbouwd. ATR constateert verder dat in het voorstel aandacht bestaat voor mogelijk minder belastende alternatieven. Zo wordt de optie verkend om dieselpersonen-auto’s met bouwjaar 2011 t/m 2014 ook onder een overgangsregeling te laten vallen. Bij deze dieselpersonenauto’s speelt dat de kosten voor reparatie niet meer op kunnen wegen tegen de restwaarde, gelet op de verwachte resterende levensduur van de auto. Met de verruiming van de overgangsregeling kunnen eigenaren van deze auto’s de afweging maken om het roetfilter te laten repareren of om het bij de RDW als verwijderd aan te melden (en MRB-roettoeslag te betalen). Hiermee wordt een evenwicht gezocht tussen het bereiken van verbetering in de luchtkwaliteit en de financiële gevolgen voor eigenaren van de betreffende auto’s.

De beoogde invoeringsdatum voor de nieuwe APK-test is 1 januari 2022. Inwerkingtreding is afhankelijk van de ontwikkeling en beschikbaarheid van voldoende deeltjestellers. RWD stelt in haar uitvoeringstoets mei 2023 voor als moment van inwerkingtreding. De reden hiervoor is dat in mei 2023 de verplichte invoering van apparatuur vanuit de Richtlijn 2014/45 betreffende de periodieke technische controle van motorvoertuigen plaatsvindt. Het college constateert dat het voorstel niet ingaat op eventuele samenloop met inwerkingtreding van relevante Europese regelgeving en daaruit voortvloeiende APK-verplichtingen voor erkenningshouders en de (beoogde) inwerkingtreding van onderhavig voorstel. Het advies is om dit alsnog te doen.

Voor eigenaren van dieselauto’s met een defect roetfilter betekent de nieuwe APK-test dat hun voertuig niet meer door de APK komt. De toelichting vermeldt dat deze kosten voor onderhoud en reparatie van een filter deel uitmaken van de normale autokosten. Het college merkt op dat onderhoud van roetfilters weliswaar gezien kan worden als normale onderhoudskosten van auto’s, maar door de nieuwe APK-keuring met deeltjesteller zullen wel meer dieselvoertuigen worden afgekeurd. Daarmee is reparatie c.q. vernieuwing van het roetfilter (versneld) nodig. Dit zijn voor voertuig-eigenaren zeer merkbare gevolgen. Het college constateert dat er in de toelichting geen indicatie wordt gegeven van hoeveel reparatie- dan wel vervangingskosten hiermee gemoeid zijn. Voor de volledigheid en transparantie geeft het college ter overweging mee om deze kosten alsnog in beeld te brengen.

ATR advies aan de minister IenW – Reg voertuigen ivm invoering APK-roetfiltercontrole met deeltjesteller