Wijziging Regeling Wet Kinderopvang

Een aanzienlijk deel van de ouders met een kinderopvangtoeslag krijgt te maken met terugvorderingen en nabetalingen. Soms lopen die op tot enkele duizenden euro’s. Voor een deel van de ouders leidt dit tot betalingsproblemen, die in een problematische (toeslag)schuld resulteren. De voorgenomen wijziging van de regeling heeft tot doel om hoge terugvorderingen van kinderopvangtoeslag het terug te dringen. Daartoe moeten kinderopvangorganisaties maandelijks gegevens aan de Belastingdienst/ Toeslagen verstrekken. Met deze gegevens kan de dienst ouders attenderen op een noodzakelijke aanpassing van de (hoogte van de) kinderopvangtoeslag, zodat terugvorderingen worden voorkomen of beperkt.

Nut en noodzaak van de wijziging zijn in de toelichting helder beschreven. ATR ziet als mogelijk alternatief voor een maandelijkse aanlevering van gegevens aan de belastingdienst een kwartaalsgewijze aanlevering. Dart zou aan regeldruk kunnen schelen. Minder regeldruk voor zowel burger als kinderopvangorganisaties is verder alleen mogelijk als de complexiteit van het stelsel aangepast wordt. ATR doet de staatssecretaris van SZW de aanbeveling om daar werk van te maken. De maatregel is volgens ATR werkbaar, omdat er een gewenningsperiode is en de organisaties bij invoering ondersteuning van het departement krijgen.

ATR advies aan de staatssecretaris van SZW – Regeling wet kinderopvang