Wijziging van het Registratiebesluit BIG

Op 27 september 2018 is aan ATR voorgelegd het Besluit tot wijziging van het Registratiebesluit BIG. Daarin is geregeld dat beroepsbeoefenaren in het vervolg verplicht zijn hun BIG-nummer bekend te maken op hun websites, in andere digitale media, op briefpapier, facturen, recepten en in de wachtkamer. Het besluit is vandaag openbaar gemaakt. De verplichte bekendmaking op recepten is in het gepubliceerde besluit komen te vervallen.

Met brief van 24 oktober 2018 heeft ATR de minister voor Medische Zorg laten weten dat de beschrijving van nut en noodzaak van de verplichte bekendmaking van het BIG-nummer niet toereikend is. Het college wijst er op dat de BIG-registratie bedoeld is om patiënten inzicht te geven in de kwaliteit van beroepsbeoefenaren, zodat zij daaruit een juiste keuze kunnen maken. Gezien het doel van de registratie is verplichte vermelding van het BIG-nummer op facturen, recepten en in de wachtkamer niet zinvol. Patiënten hebben op dat moment al hun keuze gemaakt. Zij levert in al deze gevallen onnodige regeldruk op.

ATR wijst er verder op dat de werkbaarheid en uitvoerbaarheid van een verplichte vermelding van het BIG-nummer in de wachtkamer twijfelachtig zijn. Zij behoeven een nadere onderbouwing. Zo komt het in de praktijk voor dat verpleegkundigen aan meerdere afdelingen zijn verbonden. Of dat specialisten soms op meerdere plaatsen spreekuur houden dan wel tijdelijk op een andere locatie zijn aangewezen. Maar ook dat een tijdelijke vervanger het spreekuur waarneemt. En soms zijn beroepsbeoefenaren werkzaam in gebouwen waar geen wachtruimte aanwezig is. Niet duidelijk is of in al deze situaties een verplichting bestaat.

 

Brief ATR over de Wijziging Registratiebesluit BIG en Besluit periodieke registratie