Wijziging Reglement rijbewijzen en Arbeidstijdenbesluit vervoer in verband met experiment besturen zwaardere bedrijfsvoertuigen met rijbewijs B

Op 21 juni heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het Tijdelijk besluit tot wijziging van het Reglement rijbewijzen en het Arbeidstijdenbesluit vervoer voorgelegd aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voor toetsing.
In de huidige situatie dienen voertuigen met een gewicht boven de 3.500 kg bestuurd te worden door een persoon met rijbewijs C. Het tijdelijk besluit maakt een experiment mogelijk waarbij volledig elektrische voertuigen tussen de 3.500 en 4.250 kg die aan de experiment-eisen voldoen, mogen worden bestuurd door een persoon met rijbewijs B.

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) stelt vast dat nut en noodzaak van het experiment voldoende zijn onderbouwd. Wel geeft het college in overweging om een nadere indicatie in de toelichting op te nemen van de te verwachten kostenbesparingen en positieve milieueffecten die kunnen optreden als gevolg van het experiment. Deze analyse van kosten en baten kan op een later moment bijdragen aan een gerichte evaluatie van het experiment.

Voor bedrijven die mogelijk willen deelnemen aan het experiment kan het waardevol zijn om inzicht te hebben in de kosten die verbonden zijn aan eisen voor voertuigen boven de 3.500 kilogram. Om die reden adviseert het college dit inzicht te bieden zodat bedrijven een integrale afweging kunnen maken om al dan niet bedrijfsvoertuigen te verduurzamen en deel te nemen aan het experiment.

Tot slot stelt het college vast dat de regeldrukkosten die verbonden zijn aan het voorstel in beeld zijn gebracht. De regeldrukvermindering die optreedt als gevolg van het experiment is echter nog niet gekwantificeerd. ATR adviseert de regeldrukeffectenanalyse op dit punt aan te vullen en daarmee compleet te maken.

 

Brief ATR over het tijdelijk besluit tot wijziging van het Reglement rijbewijzen en het Arbeidstijdenbesluit vervoer.