Wijziging Reglement rijbewijzen i.v.m. EU-richtlijn 2018/645 en EU-richtlijn 2020/612

Op 4 september 2020 is de voorgenomen wijziging van het Reglement rijbewijzen aan het ATR aangeboden voor toetsing. Het besluit regelt de implementatie van EU-richtlijn 2018/645 ten aanzien van de vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van beroepschauffeurs. Ook regelt het voorstel een deel van de implementatie van EU-richtlijn 2020/612. Concreet regelt het voorstel enkele wijzigingen in de nascholingsverplichtingen voor beroepschauffeurs en ten aanzien van de kwalificatiekaart van bestuurders. Daarnaast verplichten de richtlijn en het besluit tot een betere informatie-uitwisseling tussen lidstaten over de geldigheid van rijbewijzen.

 

ATR constateert dat nut en noodzaak van het voorstel zijn onderbouwd. De wijzigingen uit het besluit resulteren gedeeltelijk in een regeldruktoename. Deze toename is het gevolg van de wijzigingen over de nascholingsverplichtingen voor beroepschauffeurs. Er kan ook een ervaren lastenvermindering optreden als gevolg van het voorstel. Deze verlichting is aan de orde door de (verplichte) informatie-uitwisseling tussen lidstaten over de geldigheid van rijbewijzen. Hierdoor is het bij bijvoorbeeld bij (verkeers)controles door politie eenvoudiger om de geldigheid van het rijbewijs na te gaan.

 

Het college adviseert om in de toelichting bij het besluit te verduidelijken dat alle cursussen die zijn gevolgd voor inwerkingtreding van het besluit, ook na die inwerkingtreding geldig blijven.

Verder adviseert ATR duidelijk te maken op welke wijze externe partijen in de voorbereiding van het besluit zijn betrokken. Die toelichting kan duidelijk maken of de uitvoeringspraktijk de werkbaarheid en uitvoerbaarheid van het voorstel onderschrijven en op welke wijze aandachtspunten zijn verwerkt in het voorstel.

 

De toelichting bij het voorstel bevat een regeldrukparagraaf. Het college constateert dat deze nog niet bij alle wijzigingen duidelijk maakt welke regeldrukeffecten optreden. ATR adviseert daarom de regeldrukparagraaf compleet te maken conform de Rijksbrede methodiek.

 

Het college adviseert het besluit in te dienen, nadat met de adviespunten is rekening gehouden.

ATR-advies over de voorgenomen wijziging van het Reglement rijbewijzen i.v.m. EU-richtlijn 2018/645 en EU-richtlijn 2020/612.