Wijziging Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 vanwege invoering helmplicht snorfietsers en diverse andere kleine aanpassingen

Op 5 februari 2020 is de voorgenomen Wijziging Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 vanwege invoering helmplicht snorfietsers en diverse andere kleine aanpassingen aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) aangeboden voor toetsing. Het voorstel introduceert onder andere een helmplicht voor snorfietsen. Deze maatregel heeft tot doel het aantal verkeersdoden en –gewonden onder snorfietsers te verminderen.

Arcadis heeft de te verwachte (neven)effecten van een helmplicht voor snorfietsen onderzocht. Uit het onderzoek komt naar voren dat een groot aandeel van de snorfietsers overweegt over te stappen naar de (elektrische) fiets. Het college merkt op dat door deze overstap de vraag rijst wat de effecten zijn op de verkeersveiligheid, aangezien e-bikes (formeel) even hard gaan als de snorfiets (25 km/uur), maar voor e-bikes geen helmplicht geldt. Het voorstel benoemt dat de gevolgen van deze overstap nog nader worden onderzocht. Het college constateert dat daarom over de effectiviteit van deze maatregel op dit moment nog geen definitief oordeel gegeven kan worden. Het advies is om de uitkomsten van het onderzoek naar de (neven)effecten van een helmplicht voor snorfietsen te betrekken bij het nu voorliggende voorstel. Dit betreft met name de gevolgen van het overstappen naar andere modaliteiten (bromfiets, e-bike). Gezien de onzekerheid over de te verwachten (neven)effecten van een helmplicht voor snorfietsen adviseert ATR de effectiviteit van het voorstel in de komende jaren actief te monitoren. Daarnaast adviseert ATR om een evaluatiebepaling in het voorstel op te nemen zodat kan worden nagegaan of bijsturing nodig is om de effectiviteit van het voorstel te vergroten.

Het college erkent dat een helmplicht bijdraagt aan het verminderen van de ernst van snorfietsongelukken, maar constateert dat deze maatregel niet ingrijpt op een deel van het probleem, namelijk dat een te hoge snelheid door het opvoeren van snorfietsen mede oorzaak is van (ernstig) letsel bij ongelukken en een van de factoren is die een rol speelt bij het ontstaan van ongelukken. Het college adviseert daarom om aanvullende, mogelijk minder belastende maatregelen te overwegen die toezien op handhaving van de maximale voertuigsnelheid en op het verbod op opvoeren van snorfietsen. Daarbij adviseert ATR om in het besluit toe te lichten of flankerend beleid, zoals verkeerseducatie en -voorlichting, is voorzien om de mate van doelbereik te vergroten.

Het dictum luidt om het voorstel niet in te dienen, tenzij rekening is gehouden met de adviespunten. Het dictum betreft de onderbouwing van het voorstel en vloeit met name voort uit het feit dat de precieze gevolgen ervan (nog) niet bekend zijn.

ATR advies aan de Minister van IenW – Helmplicht snorfiets en onderhoudswijziging Reglement verkeersregels verkeerstekens 1990