Wijziging Reglement verkeersregels i.v.m. harmonisering milieuzones

Op 20 december 2018 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het voorgenomen Besluit tot wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens in verband met de vaststelling van milieuzones aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voorgelegd voor advies. Op dit moment bestaan er grote verschillen in toegangsregimes en bebording bij milieuzones in gemeenten in Nederland. Dit leidt tot onduidelijkheid en onnodige lasten bij weggebruikers. Het voorstel zorgt voor harmonisering van regelgeving over en de bebording bij milieuzones.

Het college constateert dat nut en noodzaak van het voorstel in de toelichting zijn onderbouwd. Het huidige milieuzone-regime voor vrachtwagens is uniform en kent één emissieklasse als ondergrens. Voor personenauto’s en bedrijfsauto’s maakt het voorstel twee regimes (emissieklassen) mogelijk. Gemeenten maken hierbij een keuze als zij een verkeersbesluit nemen tot instelling van een milieuzone. Volgens ATR wordt hiermee niet voor de meest lastenluwe variant gekozen. Daarom adviseert het college, net als bij de vrachtauto’s, te kiezen voor één regime. Verder adviseert ATR in de toelichting te verduidelijken dat voor alle voertuigen waarvoor geen generieke vrijstelling mogelijk is, een generieke ontheffing mogelijk is. Hierdoor hoeven voertuigeigenaren geen ontheffing per gemeente aan te vragen, maar kan volstaan worden met één ontheffings-aanvraag die in alle gemeenten geldt waar milieuzones zijn.

Het ministerie zal voertuigeigenaren informeren over de emissieklasse van voertuigen en over de milieuzones waar voertuigeigenaren niet meer mogen inrijden. ATR adviseert de communicatie zo in te richten dat voertuigeigenaren ook geïnformeerd kunnen worden over toekomstige wijzigingen of nieuwe milieuzones in Nederland. Dit voorkomt dat voertuigeigenaren onverwacht geconfronteerd worden met een nieuwe milieuzone of een milieuzone waar zij als gevolg van striktere eisen niet meer in mogen rijden. Verder adviseert het college om te verduidelijken op welke doelstellingen het nieuwe systeem in 2022 wordt geëvalueerd. Ook merkt ATR op dat geen openbare internetconsultatie plaatsvindt over het voorstel. Het college adviseert bij voorgenomen wet- en regelgeving wel te kiezen voor openbare (internet)consultatie. Dit stelt externe partijen in staat te reageren op voorgenomen regelgeving die gevolgen heeft voor de uitvoeringspraktijk.

Tot slot merkt ATR op dat de regeldrukparagraaf niet compleet is. De kwantitatieve analyse van de te verwachten regeldrukeffecten ontbreekt. Het college adviseert deze analyse alsnog in de toelichting op te nemen conform de Rijskbrede methodiek voor de analyse van regeldrukeffecten.

Advies ATR over het voorstel tot wijziging van het Reglement verkeersregels.