Wijziging Subsidieregeling energiebesparing woningen Groningenveld

Op 1 december 2019 heeft het ministerie van BZK de voorgenomen wijziging van de Regeling energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld aan ATR aangeboden voor toetsing. Het voorstel regelt een verlenging (tot eind 2020) en een financiële uitbreiding van de bestaande subsidieregeling voor verduurzamingsmaatregelen bij woningen in Groningen. Daarnaast maakt het voorstel het voor woningeigenaren mogelijk om eerder in het proces een subsidieaanvraag in te dienen.

ATR constateert dat nut en noodzaak van de gewijzigde subsidieregeling zijn onderbouwd en dat de wijziging in de regeling bijdraagt aan de werkbaarheid van de subsidieregeling.

Het college ziet kansen voor een minder belastende uitwerking door onnodige gegevensuitvraag te schrappen. Bijvoorbeeld door het niet hoeven meesturen van de overeenkomst ter versterking van de woning bij een subsidieaanvraag. De overheid beschikt al over deze gegevens.

ATR adviseert de werkbaarheid van de regeling verder te verbeteren. Belangrijk is om de investeringen in verduurzaming waar mogelijk te koppelen aan die ter versterking van woningen. Beide soorten investeringen kunnen vaak gelijktijdig plaatsvinden. Het is raadzaam ook de financiële tegemoetkomingen daarvoor meer te combineren. Zo kan versterking samengaan met verduurzaming van de woning. Het college constateert verder dat op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau veel verschillende subsidieregelingen bestaan gericht op verduurzaming van woningen. Een goed overzicht en integratie van deze regelingen maakt het voor burgers eenvoudiger om te achterhalen welke financiële tegemoetkomingen er zijn voor het treffen van verduurzamingsmaatregelen.

Tot slot adviseert ATR om de uitwerking van de regeldrukeffecten aan te vullen met een kwantitatieve analyse. Dit kan door ook inzicht te geven in het aantal verduurzamingsmaatregelen of het aantal woningen dat verduurzaamd kan worden door de verlenging van de subsidieregeling.

ATR-advies over wijziging van de Subsidieregeling energiebesparing woningen Groningenveld (12 december 2019).

Publicatie van de definitieve (wijzigings)regeling energiebesparing woningen Groningenveld in de Staatscourant (20 december 2019)