Wijziging subsidieregeling instituten voor toegepast onderzoek in verband met het verlengen van deze regeling (TO2-regeling)

Nederland kent vijf Instituten voor toegepast onderzoek (Toegepast Onderzoek Organisaties of TO2). Dit zijn TNO, Deltares, MARIN, NLR en Wageningen Research. De laatste vier ontvangen een deel van hun financiële middelen via de Subsidieregeling TO2. Met de nu voorgestelde wijziging van de regeling wordt deze met 5 jaar verlengd. Dit gebeurt zonder inhoudelijke veranderingen, zodat er geen (nieuwe) gevolgen voor de regeldruk zijn.

De meest recente evaluatie van de TO2 uit 2021 benoemt knelpunten in de financiering en aansturing van de vier instituten. ATR constateert dat deze knelpunten in openbare beleidsstukken (zoals ook de toelichting van deze verlenging) niet worden benoemd en aangepakt. Daardoor is niet duidelijk of bij de verlenging van de regeling is gekeken naar mogelijk minder belastende alternatieven om de financierings- en aansturingsrelaties tussen overheid en instituten vorm te geven. Zo’n mogelijkheid zou kunnen zijn om de instituten minder frequent een subsidieaanvraag te laten doen.

ATR adviseert om de verlengingsregeling vast te stellen én om in reactie op de evaluatie uit 2021 te onderzoeken of – en zo ja hoe – de financierings- en aan-sturingsrelaties voor de TO2 op een minder belastende manier vorm kunnen worden gegeven.

ATR advies aan de minister van Economische Zaken en Klimaat – TO2 regeling