Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen

Mensen die niet willen worden benaderd door telemarketing, kunnen zich momenteel laten inschrijven in het Bel-me-niet-register (opt-out). Dit blijkt in de praktijk onvoldoende te werken, omdat ze ondanks die inschrijving ook mogen worden gebeld als er een klantrelatie is. Daarom kiest dit wetsvoorstel voor een andere benadering, waarbij telemarketing gericht op “natuurlijke personen” alleen is toegestaan wanneer hier expliciet toestemming voor is gegeven (opt-in). Het Bel-me-niet-register en de regeling tarieven bel-me-niet-register 2014 worden ingetrokken, nadat de wet in werking is getreden, waarschijnlijk per 1 juli 2021. Het bellen als er een klantrelatie is, blijft wel toegestaan, maar het wetsvoorstel biedt de mogelijkheid om bij Algemene Maatregel van Bestuur een termijn te stellen aan de tijd dat de klantrelatie als grond kan dienen voor telemarketinggesprekken. Een analyse heeft uitgewezen dat de bewijslast voor de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in het geval van overtredingen hoog is, en de handhaving daardoor complex. Het wetsvoorstel legt daarom de bewijslast bij de verzender. Om de ‘verzender’ beter te kunnen identificeren mag deze volgens het wetsvoorstel geen gebruik meer maken van “de mogelijkheden tot blokkering”.

Volgens ATR zijn nut en noodzaak van de maatregelen voldoende onderbouwd, maar is het niet duidelijk of er alternatieven voor de beleidskeuze zijn afgewogen. Met name de lengte van de termijn om contactgegevens te mogen gebruiken voor telemarketing is in hoge mate bepalend voor de gevolgen voor de regeldruk van het wetsvoorstel. Het voorstel maakt niet duidelijk hoe lang de klantrelatie wordt geacht te duren. ATR adviseert daarom inzicht te bieden in de termijn die hiervoor zal worden gesteld, omdat die termijn bepalend is voor het succes van het voorstel.

Uit het voorstel blijkt verder niet of er een ‘MKB-toets’ is uitgevoerd en (bijvoorbeeld) een ‘doenvermogentoets’ om de effecten van de wetswijziging voor burgers en ondernemers verder in beeld te brengen. ATR adviseert deze aspecten alsnog te verduidelijken in de toelichting bij het voorstel. ATR adviseert ook om aan te geven hoe de betrokkenen geïnformeerd zullen worden over de maatregelen, en om een evaluatiebepaling op te nemen met het oog op het beoordelen van de effectiviteit van de maatregelen en het tegengaan van eventuele neveneffecten. Tot slot adviseert ATR de gevolgen voor de regeldruk voor zowel de ontvangers als de verzenders van telemarketing volledig in beeld te brengen in toelichting bij het wetsvoorstel. Gelet op de bovenstaande bevindingen is het eindoordeel ten aanzien van de consultatieversie: het voorstel niet indienen, tenzij met de adviespunten rekening wordt gehouden.

 

ATR-advies aan de staatssecretaris van EZK – Wijziging Telecommunicatiewet