Wijziging Tijdelijk Besluit zelfstandige bevoegdheid bachelor medisch hulpverlener

Op 1 mei 2018 is aan ATR voorgelegd de wijziging van het Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid bachelor medisch hulpverlener. De AMvB geeft uitvoering aan artikel 36a van de Wet op de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Het verklaart voor een periode van vijf jaar bij wijze van experiment de bachelor medisch hulpverlener bevoegd tot het zelfstandig verrichten van in de AMvB aangewezen voorbehouden handelingen. Die handelingen zijn onder meer
het geven van een injectie, het verrichten van een katheterisatie van de blaas bij volwassenen, het inbrengen van een maagsonde of een infuus en het toepassen van defibrillatie.
ATR heeft in een brief aan de minister voor Medische Zorg laten weten dat de argumentatie van nut en noodzaak van de maatregelen toereikend is. Binnen de context van de Wet BIG is gekozen is voor het minst belastende alternatief. De regeldrukparagraaf is volledig. Daarom adviseert ATR vanuit het perspectief van regeldruk het Besluit te treffen.

ATR advies aan Minsiter  van VWS over Wijziging Tijdelijk Besluit zelfstandige bevoegdheid bachelor medisch hulpverlener