Wijziging van het Toetsbesluit PO (Primair Onderwijs)

In 2014 is in het reguliere basisonderwijs de eindtoets verplicht gesteld. Sindsdien mogen ook andere partijen een eindtoets aanbieden, mits deze is goedgekeurd door de minister. Het doel van de voorgestelde wijziging is om de vergelijkbaarheid van de eindtoetsen in het PO onderling te verbeteren. Deze wijziging van het Toetsbesluit PO vloeit voort uit aanbevelingen van de Expertgroep Toetsen PO (2016) en de zorgen van de Inspectie van het Onderwijs. De Expertgroep heeft aangeraden de in de eindtoetsen gebruikte categorieën van schoolsoorten te standaardiseren, binnen de eindtoetsen te werken met een gezamenlijk “anker” om de onderlinge vergelijkbaarheid te vergroten en te werken met een herhaling van een deel van de ankervragen om ook de vergelijkbaarheid van de toetsen over de jaren heen te verbeteren.

De wijziging van dit besluit heeft geen gevolgen voor de regeldruk voor scholen. De gevolgen voor de regeldruk voor de bedrijven die de eindtoetsen maken, zijn beperkt. Zij zullen vooral extra tijd moeten besteden aan het gezamenlijk ontwikkelen van het “anker”. De benodigde extra inspanning en kosten voor de bedrijven zijn in beeld gebracht en berekend. ATR adviseert de gevolgen voor de regeldruk nog wel te verwerken in de toelichting bij het voorstel.

ATR advies aan Ministerie van OCW over  Toetsbesluit PO