Wijziging Uitvoeringsregeling Meststoffenwet i.v.m. derogatie

Op 25 april 2018 heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een voorgenomen wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voorgelegd voor toetsing. Het wijzigingsvoorstel is gericht op de uitvoering van de toegekende derogatiebeschikking voor Nederland voor de periode 2018-2019. De derogatie betreft een verhoging van de gebruiksnorm voor dierlijke meststoffen, voor een specifiek afgebakende groep landbouwbedrijven.

ATR constateert dat nut en noodzaak van de voorgestelde wijzigingen zijn onderbouwd. Omdat de derogatiebeschikking pas in april 2018 is afgegeven voor 2018 en 2019 is het van belang dat de landbouwondernemingen tijdig worden geïnformeerd en de aanvraagprocedure zo lastenluw mogelijk wordt ingericht. Om die reden adviseert ATR gebruik te maken van reeds bekende gegevens bij de overheid bij de beoordeling van vergunningaanvragen en zo mogelijk van voor-ingevulde formulieren bij de aanvraag die landbouwondernemingen moeten indienen om aanspraak te maken op de derogatie-mogelijkheden.

Of de derogatiebeschikking voor Nederland na 2019 wordt verlengd, is afhankelijk van een nog op te stellen handhavingsstrategie bij de wet- en regelgeving over mest. De toelichting bij het voorstel besteedt echter geen aandacht aan de periode na 2019. ATR adviseert hier in de toelichting wel aandacht aan te besteden, omdat over deze periode opnieuw onzekerheid kan ontstaan bij agrarische ondernemingen over de mogelijkheden met betrekking tot derogatie. Tevens heeft de minister van LNV eerder aangegeven dat in de toekomst de wet- en regelgeving ten aanzien van mest mogelijk vereenvoudigd kan worden. Ook daar kan in de toelichting aandacht aan worden besteed.

Tot slot constateert ATR dat de te verwachten regeldrukeffecten in de toelichting bij het voorstel voor een deel in beeld zijn gebracht. ATR adviseert om de uitwerking van de regeldrukeffecten te vervolledigen conform de Rijksbrede methodiek voor de analyse van regeldrukgevolgen.

Brief ATR over het voorstel tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in verband met de derogatiebeschikking.

Gepubliceerde wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in verband met de uitvoering van de derogatiebeschikking (Staatscourant, 5 juni 2018, Nr. 29267).