Wijziging van de Mededingingswet

De Mededingingswet wordt op drie punten gewijzigd. De belangrijkste wijziging betreft het onderdeel ‘markt en overheid’. Deze wijziging moet zorgen voor een transparanter besluitvormingsproces wanneer gebruik kan worden gemaakt van de zgn. algemeenbelanguitzondering. Het doet dit door aan een algemeenbelangbesluit bepaalde motiveringsvereisten te koppelen, door ondernemers de ruimte te geven te reageren op een ontwerp algemeenbelangbesluit via een ‘uniforme openbare voorbereidingsprocedure’ (u.o.v), en door het invoeren van de verplichting tot evaluatie van algemeenbelangbesluiten.
De regeldrukgevolgen zijn nog niet afdoende in beeld gebracht. ATR adviseert dit alsnog te doen.

Advies ATR wijziging van de Mededingingswet