Wijziging van de Mijnbouwregeling in verband met verwijderen en hergebruik van mijnbouwwerken

Het verwijderen en hergebruik van mijnbouwwerken is gereguleerd. Met dit stelsel kunnen mijnbouwwerken die gebruikt kunnen worden voor de energietransitie worden behouden en kunnen mijnbouwwerken die niet gebruikt kunnen worden voor de energietransitie binnen een redelijke termijn worden verwijderd. De verplichtingen van het stelsel zijn verankerd in de Mijnbouwwet zelf. De indieningsvereisten zijn veelal uitgewerkt in het Mijnbouwbesluit. Deze regeling fungeert als sluitstuk van het stelsel en werkt in dat kader de meldplicht voor kabels en pijpleidingen verder uit, stelt nadere eisen aan het rapport over de verwijdering en verankert standaardformulieren waarmee aan de wettelijke verplichtingen voldaan kan worden. Aanvullend indexeert dit voorstel de retributies.

ATR heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat laten weten dat nut en noodzaak van het voorstel onderbouwd zijn. Verder kiest het voorstel voor het minst belastende alternatief en is de werkbaarheid geborgd. De regeldruk is tenslotte niet volledig in kaart gebracht. Het advies is om de regeling vast te stellen, nadat rekening is gehouden met het adviespunt.

ATR advies aan de Minister van EZK – Wijziging van de Mijnbouwregeling in verband met verwijderen en hergebruik van mijnbouwwerken