Wijziging van de Omgevingsregeling in verband met de actualisatie van de erkende maatregelenlijsten

Dit voorstel actualiseert de erkende maatregelenlijsten (EML). Hierdoor sluit de EML de komende vier jaar weer aan op de meest actuele stand van de techniek, de investeringskosten en energieprijzen. Met het voorstel wordt de sectorspecifieke indeling van de maatregelen losgelaten, waardoor onnodige overlap op de lijst wordt voorkomen. Bij de nieuwe EML zijn er nog maar twee lijsten: een lijst voor de gebouwgebonden maatregelen en een lijst voor milieubelastende activiteiten.
Verder voegt het voorstel maatregelen toe en verwijdert het andere maatregelen van de lijst. Op de nieuwe EML staan 176 maatregelen. De lijst wordt pas definitief vastgesteld na de consultatie, met de meest actuele prognose van de energieprijzen.
De derde verandering is dat het format van de afzonderlijke erkende maatregelen verandert om de begrijpelijkheid van de EML te vergroten.

Nut en noodzaak van het voorstel zijn onderbouwd. Het voorstel kiest voor de minst belastende wijze van implementatie, omdat de maatregelen binnen vijf jaar moeten kunnen worden terugverdiend. Bij werkbaarheid heeft het college vragen bij de wijze waarop de doelgroep (niet) is betrokken. De regeldrukeffecten zijn tot slot niet (volledig en juist) in kaart gebracht. De passage bevat een aantal tekortkomingen. De tekortkomingen en onjuistheden leiden tot het advies om het voorstel niet vast te stellen tenzij zij worden weggenomen en gecorrigeerd.

ATR advies aan de minister voor Klimaat en Energie – Omgevingsregeling i.v.m. de actualisatie van de erkende maatregelenlijsten.