Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief)

Dit voorstel verhoogt de leeftijdsgrens waarop iemand als kostendelende medebewoner voor de kostendelersnorm wordt aangemerkt van 21 naar 27 jaar. De regering wil met deze voorgestelde wijziging ervoor zorgen dat ouders met een bijstandsuitkering geen inkomensonzekerheid ervaren zodra inwonende kinderen 21 jaar worden. Dit moet ook leiden tot minder dak- en thuisloosheid onder jongvolwassenen.

ATR heeft de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen laten weten dat de noodzaak van het voorstel duidelijk is beschreven in de toelichting. Het nut van het middel is ook helder. Naar verwachting is het middel doeltreffend om het geschetste probleem op te lossen. Het is echter niet duidelijk of de gekozen maatregel ook de minst belastende is. Het ministerie kiest uit een aantal geïnventariseerde varianten waarmee het probleem kan worden opgelost. De toelichting bij het voorstel bevat geen inhoudelijke weging van de varianten. Het college heeft verder vragen bij de werkbaarheid van het systeem van de kostendelersnorm. Het stelsel wordt wederom ingewikkelder door deze wijziging en ook is onduidelijk hoe het nieuwe stelsel doorwerkt op andere inkomensondersteunende instrumenten. Tot slot bevat het voorstel geen regeldrukparagraaf. Deze moet nog toegevoegd worden.
Advies is om de wet niet in te dienen tenzij rekening is gehouden met de adviespunten.

ATR advies aan de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen over de Participatiewet en diverse wetten ivm verbeteren vd regeling voor loonkostensubsidie