Wijziging van de Regeling aanwijzing aanbieders essentiële diensten EZK in verband met de aanvullende aanwijzing van DNS-dienstverleners

Bedrijven kunnen doelwit zijn van opzettelijke schadelijke acties die de werking van netwerk- en informatiesystemen verstoren. Dit kan economische bedrijvigheid belemmeren, aanzienlijke financiële verliezen opleveren en het gebruikersvertrouwen ondermijnen. Het effect van dergelijke acties is bovendien groter wanneer bedrijven diensten aanbieden die van vitaal belang zijn voor de Nederlandse samenleving of wanneer bedrijven met name digitale diensten leveren. In de Europese NIB-richtlijn zijn daarom afspraken vastgelegd over de beveiliging van netwerk- en informatiediensten bij aanbieders van essentiële diensten (AED’s) en digitale dienstverleners. AED’s en digitale dienstverleners moeten aan technische en organisatorische verplichtingen voldoen. Zij moeten maatregelen treffen om hun ICT te beveiligen tegen incidenten (zorgplicht). Verder moeten bedrijven ernstige incidenten melden (meldplicht).

Lidstaten moeten op basis van criteria uit de NIB-richtlijn binnen bepaalde sectoren AED’s aanwijzen. Eén van die sectoren is de sector digitale infrastructuur. Deze sector bevat bedrijven die drie typen diensten verlenen: (1) een internetknooppunt, (2) een register voor topleveldomeinnamen en/of (3) een domeinnaamsysteem (DNS). Dit voorstel bepaalt dat ook partijen die authoritative DNS-diensten verlenen en meer dan 400.000 geregistreerde .nl-domeinnamen beheren, onder de reikwijdte van de Wbni komen te vallen.

Nut en noodzaak van het voorstel zijn onderbouwd. Het college heeft ook geen opmerkingen bij minder belastende alternatieven en bij de werkbaarheid van het voorstel. De regeldrukgevolgen moeten echter wel beter in beeld worden gebracht, vooral ook omdat die gevolgen in potentie zeer omvangrijk kunnen zijn. Zonder een goed beeld van die gevolgen is het voor de wetgever niet goed mogelijk om een oordeel te vormen over de proportionaliteit ervan.

Advies is het voorstel vast te stellen nadat met het adviespunt rekening is gehouden.

ATR advies aan de minister van Economische Zaken en Klimaat – Regeling aanvullende aanwijzing van DNS-dienstverleners als aanbieders van essentiële diensten