Wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies in verband met de introductie van een subsidiemodule gericht op het verder professionaliseren van de aanbestedingspraktijk

Een goed aanbestedingsproces is van belang voor ondernemers én overheden. Overheden willen belastinggeld goed besteden en ondernemers kunnen maatschappelijke waarde creëren door in te schrijven op een vraag van de overheid. Het aanbestedingsproces verloopt niet altijd goed. De inschrijvingen sluiten niet altijd goed aan op de vraag van de overheid, en er is te weinig innovatie in de aanbesteding of het aanbod.

Met dit voorstel komt er een subsidieregeling voor projecten om de aanbestedings¬praktijk te verbeteren. De hoogte subsidie bedraagt ten minste 10.000 euro en maximaal 25.000 euro. Verwacht wordt dat ca. 20 projecten voor deze subsidie in aanmerking zullen komen.

Het doel van de regeling is breed geformuleerd. Alle projecten, die ook maar enigszins een rol kunnen spelen bij het aanpakken van de aanbestedings-problematiek, kunnen subsidie krijgen. ATR stelt de vraag wat dit precies gaat opleveren. Omdat de problemen bij de aanbesteding niet klein zijn, maar deze subsidie wel, en omdat het doel van de subsidie vaag is, adviseert ATR om deze subsidie niet in te voeren.

De gevolgen voor de regeldruk zijn berekend op € 15.120 regeldruk voor 20 projecten.

ATR advies aan de Minister van EZK – Subsidiemodule professionaliseren aanbestedingspraktijk