Wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies in verband met de invoering van de subsidiemodule Warmtenetten Investeringssubsidie

In het Coalitieakkoord is aangekondigd dat de onrendabele top van collectieve warmteprojecten deels wordt gefinancierd uit een nationale subsidieregeling. Dit voorstel geeft invulling aan het voornemen uit het Coalitieakkoord om de onrendabele top van warmteprojecten te financieren en stelt de subsidiemodule Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS) voor de eerste keer open.

ATR constateert dat nut en noodzaak van het voorstel zijn onderbouwd. De toelichting bij het voorstel beschrijft waarom niet is gekozen voor andere alternatieven. Het college stelt vast dat de onderbouwing waarom niet is gekozen voor een exploitatiesubsidie, niet aansluit bij het feit dat deze subsidievorm op andere terreinen wel wordt gebruikt om een onrendabele top af te dekken en om vroeg in een project al in de kapitaalbehoefte te voorzien. Het college adviseert om hierover nadere duidelijkheid te verschaffen en om inzichtelijk te maken of een investeringssubsidie minder belastend is dan een exploitatiesubsidie. Verder merkt het college op dat de voorgelegde subsidieregeling één van de vele regelingen is op het terrein van verduurzaming van de energievoorziening. Dit maakt het subsidielandschap weer extra ingewikkeld. Het college adviseert om duidelijk te maken hoe wordt geborgd dat dit landschap niet te complex wordt voor degenen die de subsidies aanvragen.

Het advies is om de regeling niet vast te stellen tenzij met de adviespunten rekening wordt gehouden.

ATR advies aan de minister voor Klimaat en Energie – Wijziging RNES i.v.m. invoering subsidiemodule Warmtenetten Investeringssubsidie